Žijeme spolu, mluvíme spolu

žijeme

Projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ usiluje prostřednictvím vzdělání o rozvoj kritického myšlení, respektu a dialogu v české společnosti.

Některá náboženská témata, v současné době zejména islám, vzbuzují v převážně nenáboženské České republice množství emocí. Média často přebírají stereotypní domněnky bez pochopení hlubšího kontextu a reálií, na sociálních sítích se šíří dezinformace či přímo nenávistné kampaně. Prohlubuje se nedůvěra a strach z odlišností, které mohou vést až k diskriminačním projevům vůči lidem jiného vyznání.

Školy by měly představovat bezpečný prostor pro otevírání a diskutování těchto témat. Náboženství se však zatím v rámci školní výuky probírá jen okrajově, a to i přesto, že tvoří nedílnou součást Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ i SŠ. Mezi důvody patří i nedostatek vyhovujícího množství relevantních učebních materiálů a podkladů pro výuku, které by učitelé mohli využít.

Aktivity Charity ČR a partnerských organizací proto učitelům nabízí podporu při začleňování zmíněných komplexních (a kontroverzních) témat do výuky. Pomáhají při rozvoji kompetencí žáků směrem k oboustrannému respektu, ohleduplnosti k jiným lidem a jejich duchovním hodnotám a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

O co se přesně jedná?

Především o vzdělávání pedagogů. Během školního roku proběhnou tři setkání, při kterých se učitelé hlouběji seznámí s tématem náboženství, s vhodnými metodami výuky i s příklady, jak lze pracovat s výše zmíněnými tématy přímo v hodinách. Také se zúčastní diskuzí s odborníky a věřícími různého vyznání.

Zapojení učitelé obdrží metodické podklady včetně odzkoušených a pro český kontext upravených aktivit ze zahraničí. Doplní je další výukové materiály – například videa s českými titulky, případové studie, příběhy nebo infografiky.

Učitelé a žáci rovněž získají možnost setkat se se zástupci různých náboženství (s Čechy i cizinci žijícími v ČR) v rámci tzv. Živé knihovny – metody, při níž se člověk s určitou životní zkušeností stává „živou knihou“ a sdílí svůj příběh se „čtenářem“.

Jednotlivé školy mohou také navázat partnerství se školami v zahraničí. Díky kontaktu přes internet se žákům otevřou dveře ke komunikaci s vrstevníky různých národností a vyznání. Každá škola si přitom sama může vybrat aktivity, které naplňují její potřeby, a k nim získat podporu.

Partnerské organizace

Charita ČR navázala partnerství s organizací ARPOK, jejímž cílem je přinášet do škol aktuální témata dneška a podporovat pedagogy v jejich začleňování do výuky, a s organizací Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, která usiluje o vytváření sdíleného porozumění mezi středoevropskou a arabskou společností.

Nabízené aktivity prošly konzultací s odborníky na religionistiku a orientalistiku.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Pro více informací o tom, jak se zapojit, kontaktujte koordinátorku projektu:

Jana Harušťáková, jana.harustakova@charita.cz, tel.+420 731 141 684

Propagační materiály ke zhlédnutí zde a zde.

cra logo.

„Žijeme spolu, mluvíme spolu“ v plném proudu!

Ilustrační obrázek.

Projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ usiluje o rozvoj kritického myšlení, respektu a dialogu v české společnosti. Na úplném začátku proběhlo 14 besed s žáky zapojených škol, při kterých pracovníci Charity ČR zjišťovali rozsah vědomostí dětí a mladých lidí o různých světových náboženstvích. Z diskuzí vyplynulo, že by se o náboženstvích mělo učit především objektivně a stejnoměrně, aby se žáci dozvěděli rovným dílem o všech naukách.

Žáci testují vzorové hodiny k výuce o náboženstvích

Během pilotní hodiny v Berouně žáci psali svoje vědomosti na papírky.

Na partnerských školách projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ od prosince probíhají tzv. pilotáže vzorových lekcí, tedy něco jako hodiny na zkoušku.

Vznikají ukázkové hodiny k výuce o náboženstvích

Školení se zúčastnilo celkem 10 lektorů.

Do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ se zapojilo celkem 10 lektorů, kteří na konci listopadu podstoupili školení v pražském školicím středisku Marianeum.

Jak žáky učit náboženské toleranci a kritickému myšlení?

Učitelé si jednu z aktivit vyzkoušeli na vlastní kůži.

V pátek 14. října se v prostorách školicího střediska Marianeum na Praze 2 sešlo sedm učitelů zapojených do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“. Blíže se seznámili s povahou plánovaných aktivit i s výsledky průzkumu zaměřeného na postoj učitelů a žáků k začlenění náboženských témat do výuky.

Z besed se žáky vyplynulo, co vědí o světových náboženstvích

SPŠ Plzeň, (7. září 2016). Kolující flipcharty - úkolem je zapsat vše, co je napadá, když se řekne dané náboženství.

Od června do konce září proběhlo celkem 14 mapovacích besed s cílem zjistit názory a postoje žáků k tématům spojeným s náboženstvími a výukou o nich. Diskuzí se zúčastnilo 14 učitelů a 420 žáků napříč středoškolskými ročníky nebo ročníky druhého stupně ZŠ.