Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Projekt nabízí komplexní podporu pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií, kteří chtějí bezpečně
a vyváženě zařazovat aktuální témata spojená s náboženstvím do výuky.
Zijeme_obrazek

Proč?

Víra a náboženství jsou důležitými tématy, která ovlivňují život lidí jako jednotlivců i celé společnosti a objevují se stále častěji v médiích. V rámci školní výuky se ale většinou probírají jen okrajově, a to i přesto, že jsou součástí Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ, SŠ i víceletá gymnázia. Mezi důvody patří nejednoznačnost a náročnost témat i nedostatek vyhovujících materiálů a podkladů pro výuku, které by učitelé mohli využít.

Charita ČR a partnerské organizace proto nabízí díky projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu“ učitelům podporu při výuce těchto komplexních témat.

Chceme pedagogům napomoci rozvíjet kompetence žáků směrem k oboustrannému respektu a ohleduplnosti k duchovním hodnotám jiných lidí a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

Co zapojení pedagogové získají?

 • Metodickou příručku obsahující:
  • kvalitní informace týkající se náboženství v jeho společenském, historickém a kulturním kontextu;
  • tipy, jak o tématu učit způsobem, který u žáků rozvíjí porozumění sama sobě i aktuálním společenským otázkám, mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet;
  • aktivity připravené pro přímé využití ve výuce zabývající se tématy jakými je např. identita člověka, víra a nevíra, hodnoty lidí, vliv médií, hoax, kritika vs. nenávist, antisemitismus a islamofobie.
 • Doplňkové výukové materiály - tématické případové studie, příběhy lidí, v jejichž životě hraje roli víra, infografiky, videa, odkazy na inspirativní webové stránky apod.
 • Metodickou podporu pro využívání poskytnutých materiálů a otevírání témat víry a náboženství ve své výuce, skládající se z:
  • Akreditovaného cyklu seminářů - tři setkání v průběhu školního roku, v nichž učitelé rozvinou své znalosti v religionistických tématech, pedagogické dovednosti v oblasti práce s kontroverzními tématy, práce s postoji a hodnotami a získají prostor pro sdílení svých zkušeností s kolegy.
  • Podpory lektorů a mentorů při výuce - možnost domluvit si do školy příjezd lektora, který ve vyučování odvede vybranou aktivitu či mentora, který učiteli poskytne konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Možnost zorganizovat na škole “živou knihovnu” - akci, při níž žáci v malých skupinách hovoří s „živými knihami“, lidmi, v jejichž životě je přítomno téma víry či náboženství a kteří se setkávají s předsudky (např. řádová sestra, židovský homosexuál, Syrská muslimka, přesvědčený ateista).

Kdo se na přípravě „Žijeme spolu, mluvíme spolu“ podílí?

Charita ČR, sekce globálního rozvojového vzdělávání a osvěty, navázala partnerství s organizací ARPOK, jejímž cílem je přinášet do škol aktuální témata dneška a podporovat pedagogy v jejich začleňování do výuky, a s organizací Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, která usiluje o vytváření sdíleného porozumění mezi českou a arabskou společností.

Projektové aktivity jsou realizovány ve spolupráci s odborníky na religionistiku.

Účast v projektu je zdarma. Pro více informací, jak se zapojit, vyplňte stručný formulář zde nebo kontaktujte koordinátorku projektu:

Jana Harušťáková
Charita Česká republika - oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
tel.: +420 731 141 684
e-mail: jana.harustakova@charita.cz

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

cra logo.

„Žijeme spolu, mluvíme spolu“ v plném proudu!

Ilustrační obrázek.

Projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ usiluje o rozvoj kritického myšlení, respektu a dialogu v české společnosti. Na úplném začátku proběhlo 14 besed s žáky zapojených škol, při kterých pracovníci Charity ČR zjišťovali rozsah vědomostí dětí a mladých lidí o různých světových náboženstvích. Z diskuzí vyplynulo, že by se o náboženstvích mělo učit především objektivně a stejnoměrně, aby se žáci dozvěděli rovným dílem o všech naukách.

Žáci testují vzorové hodiny k výuce o náboženstvích

Během pilotní hodiny v Berouně žáci psali svoje vědomosti na papírky.

Na partnerských školách projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ od prosince probíhají tzv. pilotáže vzorových lekcí, tedy něco jako hodiny na zkoušku.

Vznikají ukázkové hodiny k výuce o náboženstvích

Školení se zúčastnilo celkem 10 lektorů.

Do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ se zapojilo celkem 10 lektorů, kteří na konci listopadu podstoupili školení v pražském školicím středisku Marianeum.

Jak žáky učit náboženské toleranci a kritickému myšlení?

Učitelé si jednu z aktivit vyzkoušeli na vlastní kůži.

V pátek 14. října se v prostorách školicího střediska Marianeum na Praze 2 sešlo sedm učitelů zapojených do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“. Blíže se seznámili s povahou plánovaných aktivit i s výsledky průzkumu zaměřeného na postoj učitelů a žáků k začlenění náboženských témat do výuky.

Z besed se žáky vyplynulo, co vědí o světových náboženstvích

SPŠ Plzeň, (7. září 2016). Kolující flipcharty - úkolem je zapsat vše, co je napadá, když se řekne dané náboženství.

Od června do konce září proběhlo celkem 14 mapovacích besed s cílem zjistit názory a postoje žáků k tématům spojeným s náboženstvími a výukou o nich. Diskuzí se zúčastnilo 14 učitelů a 420 žáků napříč středoškolskými ročníky nebo ročníky druhého stupně ZŠ.