Globální vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Je součástí oddělení Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR, Caritas Internationalis a FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci).  Spolu se svými evropskými i celosvětovými partnery navzájem sdílíme zkušenosti.

Čerpáme inspiraci a šíříme tak osvětu v České společnosti.

V návaznosti na naše zahraniční aktivity předáváme informace široké veřejnosti i vzdělávacím institucím a usilujeme tak o globální odpovědnost a podporu rozvojového vzdělávání. Našimi aktivitami směřujeme k přijetí zodpovědnosti za vytváření udržitelného světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Reflektujeme rozmanitost světa, podporujeme lidská práva, sociální spravedlnost a usilujeme o otevřenost a kritické myšlení.

  • globální odpovědnost – odpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žijeme
  • udržitelný rozvoj – přizpůsobení životního stylu potřebě zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro příští generace
  • participace – účast na řešení problémů a konfliktů
  • partnerství – spolupráce a rovnocenné partnerství mezi aktéry, státními i nestátními
  • solidarita – solidarita s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochota jim pomoci
  • vzájemná propojenost – vnímání současného světa jako celku a hledání souvislostí mezi místním, regionálním i celosvětovým děním
  • otevřenost a kritické myšlení – otevřený a kritický přístup k informacím a názorům, schopnost morálního úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje
  • sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny
  • participace, solidarita, spolupráce, respekt, rovnocennost, soudržnost, otevřenost