Dialog 2030

Dialog

Naším cílem v rámci projektu Dialog 2030 je vybudovat kvalitní síť partnerů z řad zástupců občanského, veřejného a soukromého sektoru. Skrze vzájemnou spolupráci pak aktivně přispívat k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje, ke zvyšování dopadu neformálně vzdělávacích aktivit a rozvoji aktivního občanství mladých lidí.

Projekt probíhá skrze platformu Young Caritas a pro mladé lidi vytváří příležitosti se aktivně zapojit do naplňování Cílů udržitelného rozvoje. V rámci Dialogu 2030 přispíváme k naplňování tří z Cílů udržitelného rozvoje: Zdraví a kvalitní život, Klimatická opatření a Méně nerovností. Ty korespondují s dlouhodobou činností Charity Česká republika. Jsme přesvědčení, že jedině spoluprací napříč celou společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Reagujeme na aktuální témata, jako jsou Agenda 2030, zahraniční rozvojová spolupráce České republiky s hlubším zaměřením na Cíle udržitelného rozvoje, partnerství a zapojení mladých lidí.

V rámci Dialogu 2030 organizujeme panelové diskuse, rozhovory se známými i neznámými osobnostmi či vydáváme edukativní materiály. Skrze zahraniční mise Charity Česká republika ukazujeme na globální souvislosti.

Vzdělávací akce Dialogu

 

Zdraví a kvalitní život

Projekt probíhá postupně ve třech fázích, které se věnují jednotlivým cílům. První z nich proběhla v květnu a červnu 2021 a zaměřila se na Zdraví a kvalitní život, s hlavním zacílením na duševní zdraví. Pomocí kampaně Mluvíme o duši chceme přesvědčit především mladé lidi, že mluvit o duševním zdraví je naprosto normální a že na své problémy nemusí být člověk nutně sám.

Klimatická opatření

Druhým tématem, kterému jsme se věnovali od července do srpna 2021, jsou Klimatická opatření. Hlavním zaměřením jsou problémy v důsledku změn klimatu, jako jsou sucho a živelné katastrofy. S pomocí organizací i odborníků, kteří se této tématice věnují, poukazujeme na faktické souvislosti v oblasti klimatických změn.

Méně nerovnosti

V rámci fáze věnované snižování nerovností se věnujeme tématu migrace a globálních souvztažností. Zapojíme se do festivalu Mnoho světů, který se soustředí na různé diskuse, promítání filmů i výstavy fotografií k danému tématu. Akce se uskuteční na přelomu září a října v Jilemnici. Podpoříme tím lokální aktivitu mladých lidí.

Projekt "Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj" pro rok 2021 finančně podpořila Česká rozvojová agentura.  

ČRA logo