Ministerstvo školství a Evropská unie podpořili Young Caritas v České republice

Ministerstvo školství a Evropská unie podpořili Young Caritas v České republice

V lednu 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.

Pracovníkům s dětmi a mládeží a mladým dobrovolníkům bude umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, praktickém využívání ICT, čtenářské gramotnosti a v neposlední řadě podpora kulturního povědomí a vyjádření. Při práci s dětmi a mládeží je pak kladen velký důraz na hodnotové vzdělávání, inkluzivní a participativní přístup, pozitivní motivaci ke společenské odpovědnosti a výchovu k aktivnímu občanství.

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

002226