Zlepšování haitského školství pokračuje
22. srpna 2014 Haiti

Zlepšování haitského školství pokračuje

Charita ČR pořádá na Haiti specializovaná školení pro učitele o pedagogických technikách, školí i zaměstnance školských krajských úřadů a testuje novou metodologii haitského ministerstva školství.

Haitské školství patří obecně k nejslabším na světě. Podle statistik z roku 2011 se odhaduje, že na Haiti je více než polovina obyvatel negramotných (přibližně 53 %). Dále se předpokládá, že pouze třetina z dětí, které nastoupí do základních škol, ji opravdu dokončí. Více než půl miliónu dětí stále nemá přístup do školy, přestože se po zemětřesení v roce 2010 mnoho škol vybudovalo.

Školám chybí peníze na učební pomůcky, většinou si musí vystačit jen s tabulí a křídou (B.Vodičková)Podle posledních statistických údajů se odhaduje, že pouze 15 % haitských učitelů má pedagogické vzdělání.  Pouze 8 % haitských škol jsou státní. Ostatní soukromé školy vedou obvykle pedagogické sbory bez potřebné kvalifikace. Úroveň vzdělávání se tak na jednotlivých haitských školách výrazně liší. Školy navíc nemají téměř žádné materiální vybavení a některé jsou stále umístěné ve stanech.

Haitské Ministerstvo školství připravuje reformy, které by měly situaci zlepšit. V roce 2012 vznikl koncept zvaný PSUGO (Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire – Univerzální program pro bezplatné a povinné školství), který by měl garantovat bezplatný přístup do škol a zajistit povinnou školní docházku.

Systém se teprve zavádí do praxe a bohužel zatím nefunguje příliš efektivně. Na přelomu roku 2013 až 2014 probíhaly navíc velké demonstrace studentů i učitelů, protože školy již 18 měsíců nedostaly finanční prostředky a učitelé nedostali plat, který je i tak mimořádně nízký. Měsíční plat učitele dosahuje přibližně 100 USD (asi 2 000 Kč), přičemž Haiti je země díky vysokému dovozu výrazně dražší než například Česká republika.

Charita ČR se stala jedním z mála oficiálních partnerů haitského Ministerstva školství. Díky navázané spolupráci testuje novou metodologii, podle které by v případě úspěchu mělo haitské Ministerstvo vytvořit nové kurikulum pro všechny základní školy na Haiti.

Některé vesnice stále na svoji školu čekají, učí se tak často v polních podmínkách (B. Vodičková)Díky partnerství jak s Ministerstvem, tak organizací UNICEF zajišťuje Charita ČR dva evaluační projekty, které si kladou za cíl zlepšit komunikaci mezi školami a školskými úřady a zvýšit kvalifikaci učitelů v 64 školách ve dvou regionech.

Jedním z problémů, který haitské školství čelí je nízká úroveň haitských dětí umět číst a psát. Předpokládá se, že tento problém může mít příčinu v jazyku, ve kterém se haitské děti vzdělávají. Na Haiti jsou dva úřední jazyky, francouzština a haitská kreolština, která je pro většinu Haiťanů mateřským jazykem. Doposud se výuka odehrávala převážně ve francouzštině. V kreolštině se vyučuje až ve vyšších ročnících.

Haitské Ministerstvo školství ve spolupráci s organizací UNICEF a americkou rozvojovou agenturou USAID vydali novou metodologii, která by měla tuto skutečnost změnit. Tato metodologie se jmenuje ToTAL (Tout Timoun ap Li – všechny děti čtou) a zaměřuje se na výuku čtení a psaní v kreolštině a až v pozdějších ročnících se začíná přibírat francouzština.

I v tomto případě působí Charita ČR ještě s organizací CARE Haiti jako partner Ministerstva školství a metodologii testují. Pokud srovnávací testy prokážou zlepšení žáků ve čtení a psaní, bude metodologie zavedena jako součást povinných osnov pro základní školy.

Dalším významným problémem je nedostatek knih, učebnic a učebních materiálů, či obecně dětské literatury. Na Haiti je nejen nedostatek knihoven, ale publikací v kreolském jazyce obecně. Ze základních průzkumů, na kterých se Charita ČR podílela, vyplývá, že více než 75 % rodin nemá doma žádnou knihu.

Jedna nejmenovaná francouzská nadace pravidelně organizuje sbírku starších knih ve Francii a dováží je na Haiti, kde se pak dále rozváží do školních knihovniček. Do distribuce knih jsou zapojeny i školy, kde působí Charita ČR.  

V současné době se Charita ČR věnuje na Haiti zlepšení haitského školství, a to na východu, kde spolupracuje s Charitou Rakousko, a na jihu země, kde spolupracuje s organizací CARE Haiti, která má podobný projekt na severu.

Zatímco na jihu země školí charitní pracovníci učitele na 50 základních školách, státních i soukromých, na východu se jedná o 39 škol. V obou oblastech se také zajišťuje zlepšení spolupráce škol se školskými úřady i místními lidmi, zástupci obcí atd.

Školení se odehrává přímo ve školách. O účast na školení je mezi učiteli veliký zájem (B. Vodičková)Učitelé a ředitelé škol prochází sérii školení zaměřených převážně na pedagogické dovednosti. Tématy školení jsou například všeobecná pedagogika, výuka francouzštiny a kreolštiny, výuka zaměřená na čtení a psaní (metodologie ToTAL). Získají také znalosti v oblasti spolupráce s rodinami a místní. Po celou dobu bude Charita ČR školám asistovat a učitele dále sledovat a pomáhat jim přímo ve výuce.

Školení jsou místními učiteli velmi dobře přijímána a nemůžeme říci, že bychom měli problém s naplněním docházky na jednotlivá školení, ba naopak. Učitelé jsou si vědomi, že se potřebují dále vzdělávat a jsou motivovaní i přes nepříznivé podmínky, kdy například v případě státních zaměstnanců nedostali již přes rok a půl zaplaceno“, říká programová koordinátorka pro Haiti, Barbora Vodičková.

V rámci projektu získaly školy malé knihovničky a vedoucí pracovníci se vyškolili v administraci knihoven. Dále na jaře roku 2014 proběhlo školení pro zaměstnance školských úřadů, převážně pro školní inspektory, kteří pravidelně navštěvují školy a monitorují jejich správné fungování. Budou proškoleni v otázkách, jak správně kontrolovat naplňování administrativních úkonů jednotlivých škol, sledovat práci učitelů s dětmi a obecně monitorovat činnost škol.