Oční lékařství v provincii Takeo

Oční lékařství v provincii Takeo.Název projektu: Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo v Kambodži v letech 2015–17

Doba trvání projektu: leden 2015 až prosinec 2017

Partnerská organizace: Oční nemocnice Takeo (Caritas Eye Hospital Takeo)

Zaměření projektu: zdravotní péče

Cíle:

  1. Zvýšení kvality služeb očního lékařství poskytovaného Oční nemocnicí Takeo díky zlepšení dovedností zdravotnických a dalších pracovníků.
  2. Zvýšení dostupnosti služeb očního lékařství všem pacientům, zejména těm z odlehlých venkovských oblastí.

Cílová skupina:

  • Lékaři a další zdravotnický personál oční kliniky v Takeu
  • Specializované terciární nemocnice a zdravotnická centra
  • 40 učitelů spádových základních škol, 30 členů místních zdravotních skupin
  • 6 studentů očního lékařství - stážistů na specializované klinice
  • Zranitelní obyvatelé vesnic (ženy, vdovy, postižení, děti aj.)
  • Žáci základních a středních škol, obzvláště žáci s postižením
  • Úředníci pracující v nemocnicích a terciárních nemocnicích  

Země/oblast: Provincie Takeo, Kambodža

Popis projektu:

V Kambodži žije na venkově kolem 80 % populace, z nichž většina se živí zemědělstvím. Mnozí obývají těžko přístupné odlehlé chudé oblasti se špatnou infrastrukturou, včetně zdravotnické. K jednomu z podobných regionů patří i provincie Takeo, kde se v roce 2011 ocitalo pod hranicí chudoby 16,2 % populace. Rovněž zde zcela schází přístup k péči o zrak a provincie se potýká s vysokou mírou slepoty, kterou z drtivé části způsobuje pouze neoperovaný šedý zákal. Navíc téměř nikdo z trpících poruchami zraku nemá možnost nosit brýle.

Charita ČR se proto v kambodžské provincii Takeo věnuje rozvoji očního lékařství (oftalmologii). Zaměřuje se zejména na zpřístupnění péče o zrak lidem žijícím v odlehlých oblastech, stejně jako na zvýšení odborného vzdělání zdravotníků Oční nemocnice Takeo.

22 zdravotních sester z  nemocnice a zdravotních center primární péče projde jednou ročně odborným školením pořádaným v rámci programu „průběžného zdravotnického vzdělávání“ Kambodžskou asociací oftalmologů a Asociací zdravotních sester.

Ve spolupráci s lékařskou fakultou nabízí Oční nemocnice Takeo stáž šesti studentům oftalmologie, kteří si pod dohledem zkušených lékařů vyzkouší práci s pacientem. Charita ČR jim uhradí ubytování, stravování a potřebný zdravotnický materiál.

Jeden lékař z Oční nemocnice Takeo pojede na odbornou stáž na specializovaném pracovišti v Phnom Penhu. I 30 zaměstnanců zdravotnických center, 40 učitelů a 30 zástupců místních nevládních organizací projde odborným školením primární péče o zrak.

Zároveň Oční nemocnice Takeo dlouhodobě poskytne kvalitní všeobecnou péči o zrak všem pacientům se zrakovými problémy bez ohledu na jejich náboženství nebo národnost. Zohlední se pouze hlediska, zda jde o osoby chudé či jinak zranitelné (sociálně slabé). Péče se 50 000 nových pacientů dostane v bezbariérové, moderně vybudované a vybavené nemocnici.

Uskuteční se také výjezdní vyšetření mezi lidmi z odlehlých a špatně dostupných oblastí. Prohlídky se v režii mobilního týmu z Oční nemocnice Takeo uskuteční vždy dvakrát do měsíce ve zdravotnických centrech i na vesnické úrovni, a to podle předem stanoveného harmonogramu. Projde jimi celkem 3 500 lidí. Účelem prohlídek je vedle základní kontroly zraku i osvětovou činností zajistit prevenci zrakových vad a informovat pacienty o možnostech léčby v dostupných zdravotnických zařízeních.

Rozpočet celkem: 7 099 600 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).