Ekologické stavebnictví

Název projektu: Prosazení ekologických a udržitelných postupů a materiálů ve stavebnictví

Doba trvání projektu: leden 2012 až srpen 2016

Partneři: IVL Swedish Environmental Research Institute, Mongolská komora průmyslu a obchodu (Mongolian National Chamber of Commerce and Industry) a Charita Mongolsko

Zaměření projektu: zvýšení ekologické šetrnosti a energetické úspornosti stavebnictví

Cíl: podpořit udržitelné způsoby výroby a spotřeby ve stavebním sektoru v Mongolsku prostřednictvím zapojení soukromého i veřejného sektoru 

Cílová skupina:  

  • drobné s střední podniky ve stavebním sektoru
  • učňovské školy nabízející obory pro profese s uplatněním ve stavebním sektoru
  • vládní instituce odpovědné za politiku, standardy a legislativu v oblasti stavebnictví a životního prostředí

Země/oblast: Města Ulánbátar, Darchan a Erdenet, Mongolsko

Popis projektu: 

V posledních přibližně deseti letech zažívá mongolské stavebnictví výrazný boom. Zejména v hlavním městě Ulánbátaru se rychlým tempem staví rezidenční i administrativní komplexy.

Tento na první pohled impozantní rozvoj nicméně příliš nereflektuje ekologické aspekty výstavby a užívání budov. Energetická efektivita nových staveb je stále poměrně nízká, což i vzhledem k velmi chladnému klimatu Mongolska představuje značný problém. Důvodem je obecně nízké povědomí o významu ekologické udržitelnosti a samozřejmě také nedostatek vhodných technologií a materiálů.

Charita ČR se proto zaměřuje na vývoj a uvedení na trh stavebních hmot vyrobených s využitím popílku, rozšíření vhodných stavebních postupů a ovlivnění legislativního a politického prostředí tak, aby rozvoj ekologicky šetrného stavebnictví stimulovalo a podporovalo.

Vývoj stavebních hmot vychází ze skutečnosti, že mongolské uhelné elektrárny (hlavní zdroj elektřiny v Mongolsku) produkují velké množství popílku, který většinou není nijak využíván a je nutno jej ukládat. Popílek lze přitom využít při výrobě řady stavebních hmot jako substituent některých jejich složek, přičemž takto vzniklé výrobky mohou mít lepší mechanické i tepelně izolační vlastnosti než klasické produkty. V rámci projektu proto proběhl výzkum popílků dostupných v Mongolsku a možností jejich využití k tomuto účelu. Bylo vyvinuto pět druhů stavebních hmot, jejichž pokusná výroba v současnosti probíhá v několika mongolských firmách. Po ukončení této fáze bude následovat proces certifikace, aby bylo možné výrobky uvést na trh.

Rozšíření ekologicky šetrných stavebních postupů spočívá ve školení pro pracovníky stavebních firem a učitele škol. Ve spolupráci se Švédským institutem pro výzkum životního prostředí vznikly školící materiály a v roce 2013 začala školení. Na spolupráci se školami se podílí také Charita Mongolsko.

Práce na ovlivňování politického a legislativního prostředí spočívá hlavně v udržování intenzivních kontaktů s představiteli ministerstev a vládních agentur, které se podílejí na vytváření podmínek pro rozvoj sektoru stavebnictví. Těmto institucím je zapotřebí objasňovat koncept ekologicky šetrného stavebního průmyslu a přesvědčovat je o výhodách, které z jeho aplikace mohou plynout. Za tímto účelem se například na jaře 2014 uskutečnila studijní cesta do České republiky, které se účastnilo dvanáct zástupců pro stavebnictví klíčových mongolských institucí. Seznámili se s technickými, legislativními i ekonomickými aspekty rozvoje ekologicky šetrného stavebnictví v Čechách. Pětidenní intenzivní program se skládal z přednášek i návštěv hotových i vznikajících projektů energeticky efektivních staveb.

Rozpočet celkem: 43 230 813 Kč 

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura, švédská vláda,  IVL Swedish environmental research institute,Mongolská komora průmyslu a obchodu, Charita Mongolsko 

Česká rozvojová agentura (logo).