Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii

 

Druh projektu: rozvojová spolupráce

Zaměření: zdravotnictví, sociální služby

Doba trvání: listopad 2017 – prosinec 2019

Místo realizace: všechny gruzínské regiony 

Způsob implementace: mise Caritas Czech Republic in Georgia

Donor: Česká rozvojová agentura

Rozpočet:  5 002 826 Kč

 

Popis projektu

Jedním z hlavních problémů, kterým gruzínské zdravotnictví čelí, je nedostatečné pokrytí zdravotní a sociální péče pro zranitelné skupiny obyvatel. Jednou z těchto skupin jsou děti s život limitujícím onemocněním, které potřebují dlouhodobou nebo paliativní péči. Tyto děti vyžadují časté chirurgické zákroky, v některých případech trvalé připojení k respiračně-ventilačním přístrojům a stálý dohled zdravotnického personálu (lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutických pracovníků). Na univerzitách v Gruzii ale není vyučována paliativní péče jako studijní obor. Lékaři, zdravotní sestry a fyzioterapeutičtí pracovníci, kteří hrají v péči o tyto děti klíčovou roli, nemají často adekvátní kvalifikaci a zároveň je jich nedostatek. V Gruzii navíc nejsou nastavena diagnostická kritéria dětských paliativních případů (záleží tak do značné míry na subjektivním rozhodnutí lékaře) ani standardy péče, včetně standardů pro zdravotnická a sociální zařízení, kde jsou v současné době tyto děti umísťovány.

V rámci projektu budou ve spolupráci s odborníky z gruzínského ministerstva práce, zdravotnictví a sociálních věcí, jiných státních institucí i s odborníky z praxe vytvořeny a zavedeny standardy služeb dlouhodobé a paliativní péče a vybudovány odborné kapacity praktických lékařů a zdravotních sester v oblasti paliativní péče ze všech regionů Gruzie. Zároveň budou vytvořeny školicí moduly pro diagnostiku paliativní péče a další specifické oblasti. Zprovozněna bude nová terapeutická místnost Snoezelin v dětském hospici v Tbilisi. Cílem je zajištění služeb dlouhodobé a paliativní péče pro děti s život limitujícím onemocněním.

Projekt reaguje na potřeby místních příjemců. Vychází z požadavků zainteresovaných aktérů, kteří budou aktivně zapojeni do celého průběhu realizace, což vytváří silný předpoklad jeho udržitelnosti.

Cílová skupina: 

 • 15 praktických lékařů a 20 zdravotních sester z Tbilisi
 • 200 praktických lékařů a zdravotních sester z regionů
 • 15 členů zdravotnického personálu dětského hospice
 • děti s život limitujícím onemocněním a jejich rodiče v Gruzii

Projektové výstupy: 

 • vyškolený zdravotnicky personál poskytující profesionální paliativní a dlouhodobou péči dětským pacientům
 • uvedení standardů dětské paliativní péče (přijatých ministerstvem zdravotnictví) do praxe
 • profesionální a plně funkční terapeutické prostory v dětském hospici pro využití alespoň 20 dětmi ročně

Projektové aktivity: 

 • školení pro zdravotnický personál v oblasti dětské paliativní a dlouhodobé péče
 • osvětové kampaně pro rodiny dětí s život limitujícím onemocněním
 • odborné stáže pro zástupce ministerstva a jiných státních institucí zodpovědných za nastavení podmínek dětské paliativní péče
 • tvorba standardů pro komplexní poskytování dětské paliativní a dlouhodobé péče
 • vybudování terapeutické místnosti Snoezelin
 • vyškolení zdravotnického personálu ve využívání nových terapeutických metod

Záměr: přispět k zavedení vhodného systému sociální ochrany na úrovni státu a zajistit jeho dostupnost pro vybrané skupiny zranitelných osob v Gruzii

Cíl: zajistit služby paliativní a dlouhodobé péče pro děti s život limitujícím onemocněním v Gruzii

CRA