Celoživotní vzdělávání v Kosovu

Celoživotní vzdělávání v Kosovu - účastníci kurzu.Název projektu: Celoživotní vzdělávání pro 21. století

Doba trvání projektu: květen 2013 až prosinec 2015

Partnerské organizace: neziskové organizace Lighthouse a Progress

Zaměření projektu: podpora sektoru neformálního a celoživotního vzdělávání v regionu severního Kosova a zvýšení konkurenceschopnosti jeho obyvatel

Cíle:

  1. zvýšení profesní vybavenosti a přístupu dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných osob na trh práce 
  2. podpora využívání moderních výukových metod učiteli a pracovníky s mládeží
  3. zvýšení úrovně praktických znalostí a životních dovedností mládeže

Cílová skupina:

  • dlouhodobě nezaměstnané osoby z celého regionu severního Kosova (přibližně 160 osob včetně osob se zdravotním handicapem) 
  • školní a středoškolská mládež ve věku 13 až 18 let z celého regionu severního Kosova (přibližně 450 osob)
  • 10 až 15 učitelů a osob pracujících s mládeží
  • jedna až dvě osoby působící ve veřejné sféře/neziskovém sektoru či v oblasti přípravy legislativy pro podporované zaměstnávání
  • 15 až 20 studentů pedagogické fakulty v Kosovské Mitrovici

Země/oblast: severní Kosovo, Kosovská Mitrovice, Zvečan, Leposavič a Zubin Potok

Popis projektu:

Oblast severního Kosova osídlená převážně srbským obyvatelstvem je v mnohém specifická, mimo jiné i v oblasti vzdělávání. Okresy coby zřizovatelé škol spolupracují s příslušnými vzdělávacími institucemi a úřady Srbské republiky. V souladu s kosovsko-srbskými dohodami se používá srbský vzdělávací systém. Srbsko se však nároků na severní Kosovo na jaře 2013 víceméně vzdalo. Severní Kosovo se formálně odmítá podřídit kosovské vládě v Prištině a protože je zde využíván jiný vzdělávací systém, má kosovská vláda velmi omezenou šanci do vzdělávání v tomto regionu ovlivňovat.. Tento velmi nepříznivý stav zpomaluje nástup potřebných reforem do vzdělávacího systému. Očekává se, že řešení přinese počínající decentralizace kosovského státu: okresy a obce nejen severního Kosova nyní vstupují do procesu decentralizace, přenosu zodpovědností a rozhodovacích procesů na nižší než centrální úroveň.

Nedostatečně kompetenční vzdělávání představuje spolu s nezaměstnaností nejpalčivější problémy současného Kosova. Podle aktuálních statistik jsou dvě třetiny uchazečů o zaměstnání zcela nekvalifikovaní a ze zbývající třetiny uchazečů jich je polovina považovaná za nedostatečně kvalifikované, přičemž jejich kvalifikace (získané dovednosti a znalosti) jsou zastaralé a neodpovídají aktuálním potřebám trhu práce. Varující je také fakt, že k nezaměstnaným a nekvalifikovaným se ve velké míře řadí mladí uchazeči a ženy. Vláda Kosova proto přistoupila k strategii reformy vzdělávacího systému s cíli decentralizovat vzdělávací systém (poskytnout větší pravomoci obcím a zřizovatelům škol), zaměřit se na celoživotní vzdělávání, individualizovat vzdělávání (zaměřit se na potřeby konkrétního žáka či studenta) a zavádět kompetenční model kurikula.

Charita ČR si je vědoma, že se severní Kosovo nachází v částečném vakuu. Svým projektem proto míří tam, kde může výše uvedené cíle podpořit a pomoci zvýšit odborné profesní i praktické dovednosti obyvatel severního Kosova, stejně jako zlepšit jejich přístup na trh práce a orientaci v moderním světě. Spolu se svými místními partnery sestavuje stabilní nabídky vzdělávacích aktivit pro dospělé s návazností na praxi v místních podnicích, organizacích a institucích, jež jsou zároveň potenciálními zaměstnavateli. Rekvalifikační kurzy reagují rovněž na aktuální nabídky na pracovním trhu.

Na základě dotazníkových šetření prováděných v rurálních oblastech okolí Mitrovice se vybrala témata na rekvalifikační kurzy, přičemž dotazovaní měli největší zájem o kurzy pekařství, účetnictví či kadeřnictví. Teoretická část probíhala v učebnách partnera, praktická v restauraci Honey či ve smluveném kadeřnictví v Mitrovici. Kurzy budou probíhat i nadále podle průběžně aktualizovaných průzkumů.

V rámci mládežnických klubů probíhaly kurzy zaměřené například na správné hospodaření s penězi, konflikty a nekonfliktní komunikaci, organizaci a kvalitní využití volného času či metody rychlého učení skrze pochopení podstaty, kdy se jednalo o kurz „Ne samo znati, vec i UMETI” (Netřeba pouze vědět, ale i umět).  Každý z kurzů se obsahově váže na zaměření daného mládežnického klubu.

Do projektu se zapojili místní nevládní organizace, místní i čeští experti, dále místní učitelé, pracovníci s mládeží i představitelé místních úřadů a institucí, firmy a podnikatelé, novináři a studenti i pedagogové z místní pedagogické fakulty.

Do projektu se zapojily místní nevládní organizace, místní i čeští experti, dále místní učitelé, pracovníci s mládeží i představitelé místních úřadů a institucí, firmy a podnikatelé, novináři a studenti i pedagogové z místní pedagogické fakulty.

Rozpočet celkem: 3 345 900 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Charita ČR

Česká rozvojová agentura (logo).