Vzděláváním k rovným příležitostem

Vzdělávání dětí se sluchovým postiženímNázev projektu: Vzděláváním k rovným příležitostem

Doba trvání projektu: září 2013 až prosinec 2015

Partnerská organizace: Charita Kosovo

Zaměření projektu: Vzdělávání

Cíl: Zvýšení šance dětí s postižením a dětí sociálně vyloučených na začlenění do pracovního trhu a plné uplatnění v něm.

Cílová skupina:

  • 26 žáků školy Matky Terezy se sluchovým postižením
  • 50 klientů Centra rané diagnostiky a péče v Prizrenu
  • 50 příbuzných klientů Centra rané diagnostiky a péče v Prizrenu (svépomocné skupiny)
  • 30 romských, aškalijských, egyptských a albánských žáků s poruchou učení nebo žijících v těžkých socioekonomických podmínkách
  • 20 terapeutů, učitelů a vychovatelů dětí se speciálními potřebami
  • žáci školy Matky Terezy v Prizrenu navštěvující rukodělné dílny
  • rodiče dětí, které dochází na doučování

Země/oblast: Prizren, Jihozápadní Kosovo

Popis projektu:

Dlouhodobý etnický konflikt v Kosovu mezi Albánci a Srby měl za následek značné omezení přístupu Albánců ke zdravotní péči a vzdělávání. Pokusem o řešení situace bylo založení paralelního vzdělávacího systému zajišťujícího výuku v albánštině uskutečňované zejména v soukromých bytech a mešitách. Systém neposkytoval odpovídající úroveň vzdělání dětem s vývojovými poruchami či s postižením. Nepokoje narušily i výuku ve školách pro děti s postižením, včetně té v Prizrenu zaměřené na vady sluchu a řeči, do které dále nemohly docházet děti albánského původu.

Až po skončení války v roce 1999 došlo k opětovnému budování systému vzdělávání, které se zaměřilo i na vzdělávání dětí a dospělých s postižením. Během krize záviselo vzdělání celé jedné generace pouze na individuálních možnostech každé rodiny. Ani dnes není v Kosovu stav tohoto sektoru uspokojivý. Učitelé a vychovatelé ve speciálních školách často nemají dostatečné dovednosti, aby mohli dětem nabídnout profesionální pomoc k jejich rozvoji a pozdějšímu začlenění do společnosti. Školám chybí potřebné vybavení, terapeutům a terapeutickým denním centrům zase časová kapacita a finanční prostředky k aktivitám zapojujícím rodiče i k psychologické práci s nimi a celou společností.

Charita ČR proto podporuje šance na sociální a ekonomické začlenění dětí a mládeže s postižením, stejně tak dětí ze sociálně vyloučených oblastí ve městě Prizren. Zaměřuje se na tyto ohrožené skupiny a učí je jak úspěšně čelit předsudkům a diskriminaci ze strany většinové společnost a zvyšovat jejich motivaci k vlastnímu vzdělávání a rozvoji.

Charita ČR se zaměřuje také na rodiče postižených dětí a umožňuje jim získat přehled o jejich právech. Zároveň ukazuje možné cesty ke zlepšení postavení osob s postižením ve společnosti, kvůli čemuž vedou rodiče k aktivizaci, sdružování a následnému zapojení do právní činnosti na místní i národní úrovni.

26 žáků školy Matky Terezy ze sociálně slabých rodin ve věku šesti až dvaceti dvou let s nejrůznějšími stupni postižení sluchu získaly v roce 2014 nová naslouchadla. Děti ve věku šesti až čtrnácti let mohou společně se svými vrstevníky, 30 žáky romského, aškaliského, egyptského a albánského původu se zvýšenou poruchou učení nebo žáky pocházejícími z těžkých socioekonomických podmínek, navštěvovat rukodělné dílny.

Neslyšící děti i mládež mají také možnost navštěvovat nové kreativní volnočasové kroužky podporující jejich všestranný rozvoj. Nově se nabízí profesní kurz a asistence při hledání zaměstnání.

Pomoc se dostává i padesáti klientům a dvaceti terapeutům Centra rané detekce a péče zajišťováním lepšího vybavení i přenosem nových metod práce s předškolními dětmi s poruchami rozvoje. Metodám a jejich předávání v Kosovu se věnuje organizace APLA ČR.

Rozpočet celkem: 2 985 000 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).