Denní centrum Bendery

Denní centrum pro děti a mládež v obci Bendery (Podněsterská moldavská republika)Název projektu: Podpora tvůrčích dílen pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve městě Bendery

Doba trvání projektu: do prosince 2018

Partnerská organizace: Charita Moldavsko

Zaměření projektu: vzdělávání - sociální podpora v podobě poskytnutí dětem a mladým lidem ve věku 7 až 19 let příležitosti aktivně se účastnit vzdělávacího procesu, zvýšit jejich šanci na budoucí zaměstnání a přispět k jejich sociálnímu začlenění do místní komunity ve městě Bendery.

Cíle:

 1. Rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže
 2. Osvojení si vhodných životních návyků
 3. Budování pozitivních společenských hodnot
 4. Zvýšení povědomí v rámci obce (samosprávy, občanské společnosti) o sociálně znevýhodněných dětech

Cílová skupina:

Děti ze sociálně znevýhodněných rodin v regionu Bendery (neúplné rodiny, rodiny s trestaným členem, děti zneužívané, opuštěné, sociální sirotci), konkrétně:

 • 20 dětí, které v denním centru dostávají plnohodnotné obědy
 • 20 dětí navštěvujících v denním centru kurzy „šikovné ruce“ a malování na tkaniny
 • 20 dětí navštěvujících kurzy výroby plyšových hraček, divadla a výšivky a účastní se přípravy i realizace představení
 • 20 dětí navštěvujících hodiny etiky a kreativního vzdělávání
 • 20 dětí z farnosti, které navážou kontakty s dětmi z ostatních center provozovaných Charitou Moldavsko
 • 20 dětí s přístupem ke kvalitním odborným aktivitám, které jim pomohou zapsat se po škole do vyššího vzdělávání nebo se věnovat individuální činnosti
 • 20 dětí a 7 dobrovolníků účastnících se aktivit v centru (například sledování filmů s křesťanskou tématikou, duchovních událostí apod.)
 • 20 dětí, které si během prázdnin užijí kvalitní program uspořádaný učiteli z centra a místními dobrovolníky – exkurze, plavání, kulturní události aj.

Země/oblast: Moldavsko, Podněsterská moldavská republika, Bendery

Popis projektu:

Od přijetí Úmluvy o právech dítěte v roce 1993 vyrostla v Moldavsku celá generace dětí. Přesto jsou právě děti jednou z nejzranitelnějších skupin moldavské společnosti. Řada z nich čelí sociálnímu vyloučení, diskriminaci, je opuštěna svými rodiči či vyrůstá v residenčních institucích.

Moldavsko je řazeno mezi nejchudší země Evropy. Chudoba postihuje děti častěji a hlouběji než dospělé. V současné době děti tvoří 30,4 % z extrémně chudé populace v zemi. Tyto děti většinou nemají přístup ke vzdělání ani lékařským službám, trpí nedostatečnou výživou i ošacením.

Řada moldavských dětí je zasažena pracovní migrací svých rodičů. V posledních deseti letech odešla za prací do zahraničí více než třetina ekonomicky aktivní populace. Děti zanechané doma bez dozoru a emocionálních vazeb se stávají ještě více zranitelnými. Některé se ocitnou v dětských domovech či v internátních školách. Velmi častý je fenomén např. zanedbávání či úplného vynechání školní docházky, rostoucí riziko dostat se do střetu se zákonem, stát se obětí zneužívání, obchodování s lidmi, užívání drog či nákazy HIV/AIDS.

Město Bendery, kde Charita ČR podporuje provoz denního centra, se nachází na území Podněsterské moldavské republiky. V  centru spravovaném při římskokatolické farnosti se děti a mládež účastní kreativních workshopů, během nichž vyrábějí hračky, loutky, vyšívají, malují a nacvičují divadelní představení. Profesionální pedagogové je učí vhodným životním návykům, pomáhají jim při přípravě domácích úkolů a morálně je podporují. Vyrobené dárky pak darují svým blízkým či organizují výstavy.

Centrum provozuje také „sociální jídelnu“, kde děti po příchodu ze školy dostávají oběd. V rámci volnočasových aktivit také navštěvují hodiny etiky, díky nimž si osvojují pozitivní společenské hodnoty, zdravé životní a pracovní návyky.

Rozpočet celkem: 302 368 Kč

Donor: Charita ČR v rámci Tříkrálové sbírky