Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách

Setkání k příležitosti zahájení aktivit.Název projektu: Partnerstvím k inkluzi

Doba trvání projektu: říjen 2015 až červen 2017

Partnerská organizace: Nevládní nezisková organizace Woman and Child – Protection and Support (Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin / Žena a dítě - Ochrana a podpora)

Zaměření projektu: Vzdělávání

Cíl: Zajištění přístupu k inkluzívnímu vzdělávání dětem předškolního věku se zvláštními vzdělávacími potřebami v Moldavsku.

Cílová skupina:

  • Pracovníci šesti školicích středisek působících jako inkluzívní mateřské školy (v okresech Orhei, Edinet, Leova, Stefan Voda, Ceadîr-Lunga a Nisporeni).
  • Pracovníci předškolních vzdělávacích zařízení s kapacitou více než 100 osob, které navštěvuje vysoký počet dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.
  • Představitelé místních samospráv, tj. sociální pracovníci, zdravotní sestry a starostové obcí či jejich zástupci.
  • Pracovníci okresní psychologicko-pedagogické podpory.
  • Děti předškolního věku se zvláštními vzdělávacími potřebami, včetně dětí se zdravotním postižením, a jejich rodinní příslušníci.
  • Moldavské neziskové organizace zabývající se rozvojem raného inkluzívního vzdělávání.
  • Učitelé základních a mateřských škol, další lidé v Moldavsku.

Země/oblast: Moldavsko

Popis projektu:

Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala nejchudší země v Evropě, kde téměř polovina populace žije pod hranicí chudoby. Kvůli vysoké nezaměstnanosti opustil zemi téměř milion Moldavanů v produktivním věku. Děti často vyrůstají bez jednoho či obou rodičů a mnoho z nich není přijato do mateřských nebo základních škol, zejména ty s postižením nebo s jinou formou znevýhodnění.

V prvé řadě proto Charita ČR plánuje ve spolupráci s místními pedagogy vytvořit platný školicí modul schválený Ministerstvem školství a Republikovým centrem psychologicko-pedagogické podpory.

Další aktivitu představuje školení o inkluzívním vzdělávání, kterým projde 1 500 účastníků z řad učitelů, administrativních pracovníků a představitelů místní veřejné správy. Díky absolvování kurzů, kterých se uskuteční celkem 60, se v Moldavsku účastníci aktivně zapojí do úspěšného procesu sociální a vzdělávací inkluze dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami již od raného dětství.

Charita ČR společně s nevládní neziskovou organizací Woman and Child – Protection and Support plánuje posílit mezisektorovou spolupráci osob a institucí/organizací, které se problematice inkluzivního vzdělávání v Moldavsku věnují. Prostřednictvím médií (regionálního tisku a časopisů, rozhlasových stanic, TV spotů, webových stránek atd.) dojde k šíření povědomí o důležitosti tohoto typu vzdělávání.

Vznikne mimo jiné i brožura popisující příklady dobré praxe s příběhy znázorňujícími pozitivní změny na různých úrovních. Z celkových 6 000 výtisků jich každý ze 6 zúčastněných regionů Moldavska obdrží 1 000.

Na závěr projektu, v květnu roku 2017, proběhne v Kišiněvě konference na téma „předškolní inkluzívní vzdělávání“, které se zúčastní ústřední orgány, akademická obec, neziskové organizace působící v dané oblasti i další účastníci ze všech zapojených regionů.

Rozpočet celkem: 4 061 124 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).