Napomohli jsme k přijetí zákona o ochraně dětí v Moldavsku

Napomohli jsme k přijetí zákona o ochraně dětí v Moldavsku

Moldavsko udělalo velký krok vpřed v oblasti ochrany dětí a mládeže. Dne 14. června 2013 byl přijat moldavským parlamentem  zákon č. 140, o ochraně ohrožených dětí a dětí, jimž se nedostává rodinné péče. Zákon platí od 1. ledna 2014. K jeho přijetí přispěla i Charita ČR.

V Moldavsku zatím stále platí zákon o opatrovnictví z roku 1965, vymezující podmínky ochrany práv dítěte včetně těch, které jsou zbaveny rodičovské péče v důsledku migrace. Tento zákon je starý a nezohledňuje současný stav.

Nový zákon byl vytvořen a schválen i za přispění Charity ČR, která spolupracuje s Fakultou sociologie Moldavské státní univerzity a organizace CRIC (Child Rights Information Center Moldova) na projektu s cílem vytvořit národní koncepci pro práci s opuštěnými dětmi. 

V roce 2012 byla zpracována kvantitativní analýza potřeb opuštěných dětí na základě celonárodního dotazníkového šetření.  Získaná data podala obrázek o situaci, která panuje po celé zemi, ale i v jednotlivých okresech. Více informací o průzkumu je uvedeno v článku Moldavsko: každé páté dítě vyrůstá bez rodičů.

Mnoho moldavských dětí žije se svými prarodiči či jinými přibuznýmiPrávě průzkumem získaná data napomohla k vypracování a následnému schválení nového zákona o ochraně ohrožených dětí a dětí bez rodinné péče. Zákon upravuje základní činnost, povinnosti a pravomoci orgánů péče o děti, stanovuje jak postupovat při identifikaci těchto dětí, jaká opatření přijmout a zajistit jim kompletní péči na základě individuálního plánu pomoci. Dosud byla praxe taková, že sociální pracovníci nevěděli jak takové děti identifikovat, natož aby jim poskytli adekvátní pomoc a podporu. K dispozici je zákon pouze v ruském jazyce (nebo ke stažení v pdf). 

Přijetí nového zákona také umožní opatrovnickým úřadům (radnicím), aby se aktivněji zapojily do zajišťování sociální ochrany práv dítěte. Současně dá možnost moldavskému Ministerstvu práce, sociální ochrany a rodiny penalizovat starosty, kteří neplní své povinnosti v oblasti ochrany práv dítěte.

Charita ČR a další partneři vytvořili po přijetí zákona také potřebný školící materiál pro sociální pracovníky a zaměstnance obecních úřadů, což povede ke zkvalitnění jejich úkonů, rychlosti a v neposlední řadě i ke zvýšení pozitivního dopadu na děti opuštěné rodinnými příslušníky, které budou mít možnost těžit z právní ochrany. Materiály obsahují mj. i mezinárodní právní dokumenty týkající se ochrany dětí, informace o systému ochrany dětí v Moldavsku (obecné sociální podmínky identifikující ohrožené děti, postupy a nástroje na vyhledávání dětí, jejich hodnocení, pomoc, monitorování ohrožených dětí a dětí bez rodičů, sociální dávky pro děti). Součástí je i identifikační formulář. Ten budou sociální pracovníci vyplňovat. Získaná data zapíší do databáze ohrožených dětí a dětí bez rodičů. Databázi bude spravovat Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny. Bude propojena se všemi důležitými státními institucemi, aby se docházelo k zaevidování všech ohrožených dětí, k monitorování jejich situace a následné kontrole.

Nyní probíhá školení 898 zaměstnanců obecních úřadů, 1 150 sociálních pracovníků a 104 odborníků oblastních jednotek sociální asistence a ochrany rodiny.  Každý účastník školení obdrží příručku ochrany dětí. Na konci roku 2013 budou navíc umět pracovat  s celostátní databází ohrožených dětí.