Občanská společnost v moldavském Cahulu

Občanská společnost v moldavském CahuluNázev projektu: Podpora občanské participace ve venkovských oblastech regionu Cahul II

Doba trvání projektu: leden 2014 až prosinec 2014

Partnerská organizace: Association for Women Entrepreneurial Development - Success (Asociace rozvoje podnikání žen - Success)

Zaměření projektu: Podpora vzniku a fungování občanské společnosti v cahulském regionu

Cíle:

  1. Posílení schopností občanské společnosti, zvláště mladých lidí, žen a zastupitelů místních samospráv společně řešit skutečné potřeby místních obyvatel v moldavském regionu Cahul
  2. Vybudování efektivního a funkčního mechanismu podpory občanské aktivity a participace, a to místními občany a představiteli místní samosprávy.

Cílová skupina:

  • 30 mladých lidí, studentů (14 až 20 let)
  • 10 učitelů z pěti střeních škol
  • 65 žen z obcí cahulského regionu
  • 50 dobrovolníků
  • 15 představitelů místních samospráv

Země/oblast: Zîrnești, Colibași, Brînza, Slobozie Mare a Giurgiulești, region Cahul. Moldavsko

Popis projektu:

Charita ČR a organizace Success navazují v regionu Cahul na předchozí úspěšnou spolupráci na projektu z roku 2013, který se zaměřoval především na posílení schopností a dovedností žen, mládeže a občanů pěti komunit cahulského regionu a aktivní účast na dění v jejich komunitách.

Záměrem nových aktivit je naučit účastníky získané znalosti více využívat v praxi a obzvláště v přímé interakci s místní samosprávou, která byla do předchozího projektu zapojena jen okrajově, a také zvyšovat znalosti a dovednosti občanů místních komunit i zástupců místních samospráv, vedoucí ke zvýšení motivace místních úředníků spolupracovat s občany a zapojit je do rozhodovacích procesů v daných obcích. 

Charita ČR a organizace Success uspořádají interaktivní workshopy s cílem vytvořit partnerství a spolupráci  místních občanů s jednotlivými samosprávami. Bude rovněž posílena role občanů v rozvoji daných komunit a způsob mapování jejich potřeb. 15 žen, které v rámci předešlého projektu absolvovaly školení „LeaderSHE“, se letos při návazných školeních pro školitelky naučí, jak získané znalosti a dovednosti předávat dalším ženám.

Do setkání pracovních skupin jednotlivých obcí (Zîrnești, Colibași, Brînza, Slobozie Mare a Giurgiulești) pořádaných s dvouměsíční frekvencí se letos zapojí i představitelé místních samospráv. Na těchto setkáních budou též společnými silami vypracovány minimálně tři návrhy na menší komunitní iniciativu, z nichž po výběrovém řízení jedna z každé komunity získá finanční podporu projektu. Hlavní podmínkou je spolupráce s místní samosprávou a její spoluúčast, ať již finanční či v podobě aktivního se zapojení.

Ačkoliv jsou samosprávy povinny organizovat veřejná slyšení, velmi často se stává, že se tak neděje nebo o jejich konání informují pouze v rámci obecního úřadu, aniž by se tato informace dostala k občanům obce.

Proto organizace Success zajistí, aby se o veřejných slyšeních, kde se mimo jiné budou projednávat obecní rozpočty pro následující rok, dozvěděl co největší počet občanů v jednotlivých obcích a aby se tak občané mohli veřejných slyšení aktivně zúčastnit. Dále budou probíhat debaty na místní úrovni, budou organizována setkání s občany obcí a představiteli místních samospráv v rámci pěti kulatých stolů, zabývající se problematikou jednotlivých obcí. Bude též zorganizováno fórum na oblastní úrovni za účasti obcí, do projektů zapojených i nezapojených, zastupitelů místních a oblastních samospráv, s cílem podpořit myšlenku občanské participace a šíření informací o jejich pozitivních dopadech i mezi další obce daného regionu.

V neposlední řadě bude podpořeno vydávání školních novin mladými novináři z řad studentů, vždy za podpory učitelů z cílových škol.

Rozpočet celkem: 1 440 400 Kč

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Program transformační spolupráce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Program transformační spolupráce