Ochrana dětí v Moldavsku

Studijní návštěva moldavských odborníků v Praze Název projektu: Posílení systému sociální ochrany zranitelných skupin dětí v Moldavsku

Doba trvání projektu: 2014 až 2016

Partnerská organizace: SocioPolis

Zaměření projektu: Posílení celého systému ochrany zranitelných dětí v Moldavsku skrze vytvoření bezpečného prostředí pro osobnostní rozvoj a kvalitní vzdělávání všech zranitelných dětí.

Cíl: Posílení kvalifikace a odborných znalostí a dovedností poskytovatelů služeb v oblasti sociální ochrany dětí a současně předání zkušeností a znalostí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte od zkušených organizací. 

Cílová skupina: 850 pracovníků působících v oblasti sociální ochrany dětí, z toho:

    • 350 vychovatelů a pěstounů,
    • 380 pracovníků komunitních center (sociální pracovníci, psychologové, pedagogičtí pracovníci z denních center pro děti),
    • 120 pracovníků místních orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Země/oblast: Moldavsko

Popis projektu:

Kvůli masivní pracovní migraci do zahraničí moldavskou populaci tvoří především nezkušení mladí lidé a staří lidé žijící z peněz posílaných příbuznými ze zahraničí. Jedním z alarmujících aspektů masivní migrace je stále málo známý fenomén opuštěných dětí. Během průzkumu v roce 2012 se zjistilo, že 168 081 dětí je v Moldavsku ohroženo, neboť nemají dostatečnou rodičovskou péči. Navíc 105 270 z nich mělo v předchozím roce alespoň jednoho rodiče v zahraničí. Jde o 14,5 % z celkového počtu moldavských dětí. Pracovní migrace rodičů nezletilých dětí se tak stala obrovským problémem moldavské společnosti, jež narušuje zdravý vývoj dítěte. Moldavská vláda je připravena i tomuto problému čelit. Schválila například Národní rozvojovou strategii „Moldavsko 2020".

Charita ČR chce s ohledem na výše uvedené přispět především ke zlepšení kvality života dětí v náhradní rodinné péči, tj. v pěstounské péči, v institucionální náhradní péči či v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ve svém důsledku tak dojde k posílení systému sociální ochrany zranitelných skupin dětí v Moldavsku, jež pozitivně ovlivní reformu systému náhradní péče o děti ohrožené, žijící mimo vlastní rodinu.

Ve spolupráci s partnerskou organizací uspořádá Charita ČR školení pro 850 pracovníků působících v Moldavsku v oblasti sociální ochrany dětí. Půjde o rodiče-vychovatele domovů rodinného typu, pěstouny poskytující pěstounskou péči, specialisty z komunitních center a specialisty místních orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

V současné době pracuje tým moldavských odborníků za asistence mezinárodního experta PhDr. Petry Winnette, PhD. na tvorbě výukových materiálů a kurikul, které následně předloží Ministerstvu práce, sociálního zabezpečení a rodiny (MPSZR) ke schválení.

Při přípravě školícího materiálu vychází moldavští odborníci z výsledků rozsáhlého průzkumu vzdělávacích potřeb výše zmíněných pracovníků a také ze zahraničních zkušeností a příkladů dobré praxe použitelných či upravených pro podmínky v Moldavsku. Takto vytvořené příručky a dokumenty budou následně po skončení projektu Charity ČR využívány v navazujících školeních pracovníků ve službách sociální ochrany dětí organizovaných MPSZR.

Rozpočet celkem: 7 694 487 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (logo).