Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku

Název projektu: Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku

Doba trvání projektu: leden 2017 až prosinec 2019

Partnerské organizace: Asociace Home Care (AOHC), Člověk v tísni

Zaměření: sociální služby, zdravotnictví

Cíl: Vytvoření systému kvalitních, dostupných a udržitelných sociálních služeb v Moldavsku

Výstupy: 

 • zvýšení tarifu za zdravotní služby o 40 % oproti současné částce
 • vytvoření předpokladů pro financování sociálních služeb ze státního rozpočtu
 • konsolidace TPC Estera z hlediska financování a poskytování zdravotních a sociálních služeb ke konci projektu 
 • optimalizace fungování AO Home Care
 • spuštění programu stáží propojující studenty s nevládními organizacemi
 • vyhodnocení potřeb a stávajících sociálních služeb v cílových oblastech
 • zvýšení kapacit a spolupráce jak státních, tak nevládních institucí v oblasti plánování a řízení sociálních služeb poskytovaných zranitelným osobám na lokální úrovni 
 • realizace vytvořených akčních plánů, kterým se dostalo příslušné podpory

Cílová skupina:

 • Přímá cílová skupina projektu: zranitelní starší pacienti; Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany; TPC Estera a AOHC; Dobrovolníci, studenti a stážisté; 7 nevládních organizací v rámci sociálního sektoru; 12 vzdělávacích institucí, sociální asistenti; zástupci místní veřejné samosprávy (cca 5 osob za každý okres/obec); 60 členů Poradního výboru pro sociální začleňování; 8 malých místních CSOs; 8 LPAs; 8 soukromých podniků

 • Koneční příjemci projektu: veřejné školy; místní veřejná správa; sociální pracovníci; občanská společnost; zranitelní lidé ze 4 vybraných okresů – Edinet, Soroca, Dubăsari a Balti; rodiny zranitelných osob; zástupci místních samospráv

Země / oblast: Moldavská republika

Popis projektu:

Projekt řeší tíživé problémy spojené s rozvojem sociálního sektoru v Moldavsku. Podpoří snahu místních a mezinárodních aktérů v rozvoji fungujícího decentralizovaného a deinstitucionalizovaného systému poskytování služeb a posílí místní poskytovatele služeb.

Nedostatek jasného rozdělení odpovědností mezi místními orgány a agenturami, které zabezpečují širokou škálu sociálních služeb často v hluboce fragmentovaný podobě, je jedním z důvodů decentralizace celého systému. V důsledku toho je ohrožena kvalita a udržitelnost poskytovaných sociálních služeb. Tento problém je prohlouben neúčasti uživatelů služeb při plánování a monitorování. V souladu s úsilím deinstitucionalizace je projekt zaměřen na rozvoj a integraci systémové správy sociálních služeb na okresní a komunální úrovni prostřednictvím zvyšování kapacit a dialogu zúčastněných stran.

Sociální sektor v Moldavsku čelí pokračujícímu nedostatku pracovní síly. Vzdělávací instituce požadují, aby jejich studenti absolvovali stáže. Nabídka stáží na trhu však často neodpovídá zaměření studentů. Organizace zapojené do poskytování sociálních služeb (zejména domácí péče) čelí překážkám při náboru, školení a udržení svých dobrovolníků jako životně důležitého zdroje svých center/organizací. Z tohoto důvodu si projekt klade za cíl vytvořit program, který umožní a usnadní zapojení dobrovolníků a stážistů do poskytování sociálních služeb.

Projekt se zaměřuje na zoufalou situaci starších lidí ponechaných v těžké nestabilní situaci. Prostřednictvím úpravy tarifu za zdravotnické služby, legislativních změn umožňujících financování sociálních služeb a zlepšení fungování hlavního poskytovatele domácí péče povede projekt ke konsolidaci provozní a finanční udržitelnosti sektoru služeb domácí péče.

Všechny tyto prvky by měly vést k rozvoji kvality a udržitelnosti sociálních služeb v Moldavsku, které jsou přístupné pro zranitelné skupiny obyvatel.

Projekt zahrnuje následující konkrétní aktivity:

 • Vytvoření vzorce pro výpočet zvýšené tarifní sazby pro zdravotnické služby
 • Lobby aktivity u Ministerstva zdravotnictví s cílem podpořit schválení navýšené tarifní sazby
 • Provedení analýzy poskytovatelů sociálních služeb
 • Vypracování návrhů legislativních změn vedoucích k (částečnému) pokrytí sociálních služeb ze státního rozpočtu
 • Lobby aktivity u státních institucí s cílem podpořit schválení legislativních změn
 • Poskytování zdravotnických a sociálních služeb ze strany TPC Estera
 • Příprava optimalizovaného rozpočtu pro TPC Estera zohledňující zdroje, které budou pravděpodobně dostupné v budoucnosti
 • Podpora identifikace vhodných a trvalých prostor pro TPC Estera
 • Příprava strategie a optimalizovaného rozpočtu AOHC dle výstupů SWOT analýzy
 • Podpora implementace strategie AOHC, především fundraisingu
 • Vyhodnocení potřeb vybraných NNOs a vzdělávacích institucí
 • Školení pro nevládní organizace v zapojování stážistů a dobrovolníků
 • Studijní cesta a školení pro koordinátory stáží z vzdělávacích institucí
 • Monitorování implementace programu stáží
 • Vytvoření poradního výboru pro sociální inkluzi a jeho agendy
 • Participativní vyhodnocení potřeb dostupných sociálních služeb a potřeb zranitelných skupin, které nedosáhnou na stání podporu
 • Vytvoření Strategií místní sociální inkluze ve 4 okresech
 • Budování kapacit 4 regionálních Ředitelství sociální podpory, NNO a sociálních asistentů (5denní školení)
 • Studijní návštěvy České republiky
 • Podpora poskytovaný poradním výborům, aby sdílely své zkušenosti na celostátní úrovni
 • Systém malých grantů na podporu projektů sociální inkluze založený na Lokálních strategiích sociální inkluze
 • Evaluace Lokálních strategií sociální inkluze a shromažďování příkladů nejlepší praxe a získaných zkušeností

Rozpočet celkem: 19 626 422 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Tříkrálová sbírka, Člověk v tísni

crpomoc_horiz_r

CvT_logo_cz_250