Z historie pomoci Srbsku

Z historie pomoci Srbsku

Charita Česká republika působí v Srbsku dlouhodobě. Mezi lety 2003 a 2007 pomáhala hned v několika oblastech. Byla opravena škola v Bělehradě, vyškoleny pracovnice domácí péče, dále jsme pomáhali v integraci Romů a posilovali mezináboženský dialog.

Oprava školy v Bělehradě

V roce 2002 byla zahájena spolupráce s jugoslávskou Charitou. V rámci projektu prevence kriminality došlo k opravě části školy ve čtvrti Karaburma v Bělehradě, zejména tělocvičny, sportovního hřiště a zázemí. Projekt přispěl k rozvoji volnočasových aktivit, protože školní hřiště využívají také místní sportovní kluby. Celkové výdaje, které převážně hradilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, činily 1.111.665 Kč.

Školení pracovnic domácí péče

V září 2003 uspořádala Charita ČR, tehdy ještě jako Česká katolická charita spolu, s Vyšší odbornou školou Caritas v Olomouci a za finanční podpory Open Society Fund dvoutýdenní seminář pro patnáct pracovnic domácí péče ze Srbska a Černé Hory, kde se podobná služba teprve rozvíjí a zatím je kompletně finančně podporována západními Charitami. Seminář proběhl ve Vyšší odborné škole Caritas, praktická část v Charitách v Zábřehu, Olomouci a Vsetíně. Účastnice se seznámily také s hospicovou péčí v ČR, se standardy kvality a současnou úrovní poskytování domácí péče v ČR.

V prosinci 2003 podnikli zástupci Vyšší odborné školy a sekretariát Charity ČR cestu do Srbska, aby zhodnotili přínos semináře. Navštívili téměř všechny charity, ze kterých účastnice pocházely. Ukázalo se, že semináře v Olomouci měly na jejich práci pozitivní dopad.

Náklady na seminář činily 358.195 Kč a za 61.805 Kč byly nakoupeny zdravotnické potřeby pro pracovnice projektu "Domácí péče". Celkem 220.000 Kč uhradili pořadatelé z humanitárního fondu TKS. Částku 200.000 Kč poskytl z programu East-East Open Society Fund.

V letech 2006 a 2007 jsme realizovali aktivity v rámci dvou projektů financovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR. V obou případech působila jako partner Arcidiecézní Charita Bělehrad.

Integrace Romů do srbské komunity

Charita Česká republika se snažila napomoci vyřešení složité situace místních Romů, kteří během války přišli o majetek i o doklady a z důvodů cíleného ničení matrik během války nemají možnost jednat s úřady. Charita se snažila tuto situaci změnit a podávat informace ohledně toho, jak postupovat při obnovování úřední existence osob jak Romům, tak i okresním úřadům. Pomoc spočívala v asistenci při vyřizovaní osobních dokladů občanům z území Srbska, Kosova a Černé Hory. Na úřadech by většinou tito žadatelé bez oficiálního zastání neměli šanci své žádosti prosadit.

Jinou formou námi nabízené pomoci byly rekvalifikační kurzy na univerzitě v Bělehradě a následná asistence při hledání zaměstnání.

Posilování mezináboženského dialogu v Srbsku a Černé Hoře

Balkánský konflikt způsobil kromě jiných škod i pokřivené vnímání odlišností pravoslavného, katolického vyznaní a islámu a především – do značné míry ztrátu schopnosti dřívějšího vzájemného soužití.

Od dubna 2003, kdy se uskutečnilo ekumenické setkání pravoslavných a katolických představitelů, kteří se zavázali ke společné cestě vedoucí k nastolení míru a stability v regionu, komunikace opět zeslábla a zejména dialog s muslimskými zástupci byl ochromen. Nepříznivou situaci ještě umocňuje citlivá otázka nezávislosti Kosova. Absence mezináboženského dialogu by se mohla negativně projevit na soužití jednotlivých náboženských komunit a v nejhorším případě k návratu k silné nevraživosti a násilí.

Charita se proto v letech 2006–2007 snažila zprostředkovat rozhovory mezi hlavními představiteli jednotlivých náboženství, tj. pravoslavných, muslimů a katolíků. Cílem projektu bylo pomocí pravidelných setkání, přednášek, seminářů, návštěv pamětihodností spojených s jednou z církví a kulturních akcí prohloubit ekumenický a mezináboženský dialog, a napomoci k tomu, aby se lidé vnímali především jako lidské bytosti, které mnohé spojuje.

Finanční rámec obou projektů: 2.000.000 Kč.