Rozhovor s Teou Tihounovou: Maminky i zdravotníci nám za naši práci děkují
22. června 2018 Zambie

Rozhovor s Teou Tihounovou: Maminky i zdravotníci nám za naši práci děkují

Mise Charity Česká republika v Zambii slaví letos pětileté výročí založení. V čele stojí od začátku Tea Tihounová, pod jejímž vedením se zambijská mise rozrostla v největší zahraniční misi Charity Česká republika a také v největší českou misi, která v Zambii působí. S Teou jsme mluvili především o zdravotnických aktivitách Charity v okrese Mongu, v Západní provincii. Charita tady prosazuje lepší kvalitu a dostupnost předporodní, porodní a poporodní péče. Aktuálně jí v tom pomáhá 124 místních dobrovolníků.

Jaká je vaše úloha v Zambii?

Moje zodpovědnost je dohlédnout na všechny naše závazky. Jednotlivci i velcí donoři dávají Charitě Česká republika peníze a my je musíme smysluplně, účinně a transparentně využít. Pomoc musíme poskytovat v kvalitě, kterou jsme přislíbili. Dohlížím taky na to, aby bylo postaráno o naše zaměstnance, kterých je v pátém roce charitní mise v Zambii přes 60 na plný úvazek, 15 na částečný úvazek a asi 150 dobrovolníků. Zároveň se snažím šířit dobré jméno Charity, aby všichni pochopili, jaká je naše role.

A jaká je role Charity Česká republika?

Pomáhat těm nejslabším a nejzranitelnějším. Působíme mimo jiné v Západní provincii Zambie, kde je velmi nepřístupný terén a naprosto nedostatečná infrastruktura. Mnoho jiných neziskových organizací se těmto oblastem vyhýbá, protože svou práci tady považují za neefektivní. My naopak míříme za lidmi, kteří žijí právě zde.

Co pro ně děláte?

Díky projektu financovanému Českou rozvojovou agenturou se například staráme o maminky před porodem a jejich novorozené děti. Snažíme se snížit mateřskou úmrtnost, kterou má Zambie jednu z nejvyšších na světě. Mezi lety 2015 a 2017 se v rámci projektu úmrtnost matek snížila o 12 % a dětí do pěti let věku dokonce o 25 %. Ve vesnicích nejsou maminky zvyklé vyhledávat lékařskou péči, jsou odkázané na rady místních léčitelů a řídí se pověrami, kterými vysvětlují fyziologické změny v těhotenství. Takže kromě přímé péče šíříme i osvětu.

Jak se daří překonávat tradiční zvyklosti a autoritu léčitelů?       

Máme velkou oporu v oficiálních strategiích zambijských zákonodárců. Zambijská vláda například už zakázala domácí porody. Musíme také naslouchat hlasům zevnitř komunit. Tradiční struktury jsou v Zambii velmi silné, kmenové uspořádání existuje paralelně s oficiálními strukturami a my se snažíme vyjít s oběma. Ideální je, když změna vychází od místní autority – kmenového vůdce. A to se daří docela dobře. Někteří dokonce zavedli pokuty pro muže, kteří svou ženu nedovezou k porodu do nemocnice, i tak ale úmrtnost novorozenců stále zůstává vysoká. Zapojujeme také dobrovolníky zevnitř komunit, kteří pomáhají maminky k porodu dopravit a šíří osvětu. Nejdeme nikdy hlavou proti zdi a neprosazujeme nic zcela nového.

Takže tyto projekty mají výsledky. Maminky z mnoha venkovských oblastí se skutečně naučily chodit do zdravotních středisek a děkují nám i zdravotníci, že zlepšujeme jejich práci.

Co si pod tím zlepšováním můžeme konkrétně představit?

Školíme nové porodní asistentky, kterých během posledních pěti let (2012–2017) v Západní provincii přibylo 31 %. Zvyšujeme i kvalifikaci stávajících pracovníků dle standardů Světové zdravotnické organizace (WHO), v práci a vyhodnocení ultrazvukových vyšetření, novorozenecké péči a řízení zdravotnických center. Často se také stane, že se ve vedení zdravotnického zařízení ocitne zdravotní sestra, které management není vlastní, nemá vzdělání, chybí jí zkušenosti i know-how. My ji na pozici zaučíme a ona sama se pak cítí sebevědomější. Vše se poté promítá do důvěry, která u maminek vůči zdravotnickému personálu v centech roste, a ženy jsou zároveň spokojenější s jejich službami.

Jak vypadá běžné porodní oddělení nebo středisko v Západní provincii?

Tři venkovská zdravotní střediska v Západní provincii, se kterými spolupracujeme, mají kromě čekárny a ošetřovny i tzv. Mother’s shelters, což jsou malé domy, kde mohou ženy v posledních dnech gravidity v klidu počkat na porod tak, aby porodily pod lékařským dohledem. Především v oblastech s velikými vzdálenostmi je to obrovská příležitost, která s sebou však nese i nutnost donést si na tuto dobu vlastní stravu a zanechat rodinu, mnohdy s malými dětmi, na starosti komunitě. V jediné provinční nemocnici v Mongu mají ženy k dispozici lůžkovou část, ve které většinou jednak čekají na porod, a také se jim zde věnují po porodu, zejména v oblasti kojení, výživy a zdraví. Opět nemají zajištěnou stravu ani dopravu z a do nemocnice.

Tato zařízení postupně doplňujeme a inovujeme. Ve spolupráci se Všeobecnou nemocnicí v Lewanice jsme rekonstruovali a otevřeli nový porodní blok. Nakupujeme vybavení, například nové postele, do Lewaniky jsme pořídili mobilní ultrazvuk, se kterým zdravotníci vyjíždějí do venkovských zdravotnických středisek, kam dochází na prenatální vyšetření ženy z okolí. V posledních dvou letech tak došlo k 29 výjezdům, během kterých bylo ultrazvukem vyšetřeno 630 žen.

Jak velký problém představuje v Zambii HIV?

HIV pozitivních je až 13 % obyvatel v reprodukčním věku. Maminky podstupují testy, musíme je monitorovat, aby se dítě narodilo zdravé. Prosadili jsme v Zambii osvětové rádiové programy, mimo jiné na téma HIV pozitivních matek a dětí. Poměrně dobře je dostupná i léčba, pokud se nemoc odhalí včas, jenže změnit mentalitu a chování je těžké. Zambijci nepřemýšlejí v dlouhodobém horizontu – a sice že nemoc propukne až za nějakou dobu a bude mít dlouhý průběh. Není to pro ně představitelná hrozba. V jejich životě jsou větší bezprostřední rizika.

Všechny aktivity, které jste vyjmenovala, působí velmi nákladně. Jak je financujete?

Celý zdravotnický projekt v Západní provincii je financován v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce vlády České republiky, a to Českou rozvojovou agenturou. Dílčí části se pak financují z malých lokálních projektů Ambasády České republiky v Lusace a z interních zdrojů Charity Česká republika. Přijetím těchto peněz se zavazujeme všechny zdroje vynaložit maximálně efektivně, průkazně a ve slíbené kvalitě. Já jsem hrdá na to, že se nám to daří a spolupráce s partnery nadále pokračuje.

Aktivity Charity ČR na podporu zambijské porodní péče byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

CRA