Otevřené výběrové řízení - projekt Světový humanitární den

Charita ČR vyhlašuje otevřené výběrové řízení na vytvoření tří výstupů pro projekt Světový humanitární den.

Zadání pro otevřené výběrové řízení na výstupy projektu
Světový humanitární den 2013

Zadavatel: Charita Česká republika, oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce – www.caritasczech.org   

Od roku 1999 je nedílnou a stále významnější součástí práce Charity Česká republika pomoc v zahraničí. První humanitární pomoc je dokonce dokumentována v roce 1993. Charita ČR působí v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem. V souladu se svým etickým kodexem poskytuje pomoc nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Charita Česká republika doposud působila ve více než 30 zemích světa. V současné době realizuje programy v Indonésii, Mongolsku, Kambodži, Afghánistánu, Čečně, Gruzii, Moldsavsku, na Balkáně, Jordánsku, Jižním Súdánu, Etiopii, Mali a na Haiti. Mezi dlouhodobé priority patří zdravotní péče, vzdělávání, obnova zdrojů obživy a samozřejmě humanitární pomoc. V České republice se soustředí na oblast rozvojového vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi.

Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis, sdružení 162 národních Charit a členem regionální Caritas Europa. Díky tomu má Charita Česká republika přirozeného partnera ve většině zemí světa a je schopná realizovat rychlou a účinnou pomoc s minimálními vedlejšími náklady. Prostřednictvím diecézních a arcidiecézních charit pomáhá Charita ČR na dalších místech světa, např. na Ukrajině, v Bělorusku, Kongu, Zimbabwe, Peru, Paraguay či Bolívii.

Charita Česká republika (www.charita.cz), právnická osoba, zřízená Českou biskupskou konferencí, je největším nestátním poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb v ČR. Jedná se například o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. Významná je i pomoc rodinám, které byly postiženy povodněmi. Podílí se rovněž na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Světový humanitární den (kampaň 2013)

Cíle:

 1. Zviditelnit práci humanitárních pracovníků v ČR i ve světě využitím kina jako netradičního reklamního média
 2. Informovat o projektech humanitární pomoci České republiky v zahraničí

Cílová skupina:

Ženy a muži z ČR ve věku 15 až 50 let, žijící převážně ve městech, studující nebo s dosaženým až vysokoškolským vzděláním.

Přibližně 50 000 návštěvníků kina, kteří během jednoho týdne navštíví představení v českých multikinech sítě CineStar. Podle průzkumu společnosti CinExpress se jedná o mladé (62 % ve věku 15 až 44 let), bohaté (47 % má příjem nad 20.000 Kč), vzdělané (44 % má středoškolské vzdělání s maturitou či vysokoškolské vzdělání) muže (49 %) i ženy (51 %), kteří používají internet. Televizi sledují méně a mají rádi reklamu. A dále návštěvníci v českých převážně jednosálových kinech v ČR, kam například podle údajů Unie filmových distributorů zašlo v roce 2011 během jednoho týdne průměrně 67 000 diváků.

Hlavní aktivity v rámci projektu:

 • Výroba spotu – příprava, vlastní výroba, dodání spotu v elektronické podobě vhodné pro promítání v kinech, vysílání v televizi a umístění na Internetu. Součástí je také definice vizuálního stylu kampaně pro rok 2013, přenosná případně do dalších let.
 • Promítání spotů v českých kinech (na plátnech i v televizích ve foyer kin), případně jeho odvysílání v televizi, umístění na Internetu.
 • Vytvoření stránek o humanitární pomoci, mj. pro umístění blogů/článků včetně oslovení vhodných autorů.
 • Vytvoření bannerů, případně návrhů letáků/plakátů.
 • Uspořádání tiskové konference.

Definice výstupů, které tvoří základ potenciální zakázky:

1. Kinospot

 • animovaný spot v délce 30 s vytvořený na základě vlastního scénáře napsaného ve spolupráci se zadavatelem
 • základní sdělení: upozornit na potřebnost a důležitost práce humanitárních pracovníků, na případná nebezpečí spojená s humanitární pomocí
 • základem je vyvolání kladné emoce, potřeby zajímat se o humanitární pomoc více (po odchodu z kina)
 • v projektu předkládaného donorovi byly jako vzor uváděny práce studia Eallin Motion Art (např. http://www.eallinmotionart.com/galerie/work/video-doc/DARFOUR.mov či http://www.eallinmotionart.com/galerie/work/video-doc/AMNESTY_50.mov). Není nutné se těchto vzorů striktně držet.
 • technické specifikace: spot bude promítán primárně v českých kinech společnosti Cinestar. Technické specifikace pro spot do kina najdete na http://www.cinexpress.cz/technicke-specifikace/. Spot by měl být rovněž vyroben ve formátech vhodných pro odvysílání v České televizi či TV Prima. Zároveň se počítá s jeho umisťováním na internetových stránkách.

2. Vizuální styl

 • animovaný spot vymezí mj. podobu vizuálního stylu celé kampaně pro rok 2013 a případně i v letech následujících
 • měl by zahrnout definici logotypu a využití loga a základních prvků CI pro vytváření bannerů, tiskovin (letáky, plakáty) a v neposlední řadě pro internetové stránky

3. Internetové stránky

 • vytvoření stránek, kde bude základní menu, dále bude možné přidávat aktuálních články/blogy různých autorů (lze umožnit vkládání ze strany omezeného počtu redaktorů, tj. max. 10)
 • u článků budou možné komentáře a diskuse – časově omezené, editovatelné ze strany redaktorů/adminů stránek

Předpokládaný harmonogram:

Datum  Činnost 
 leden/únor 2013 Zadání, vyhodnocení řízení a uzavření smluv s vybraným dodavatelem 
 březen až červenec 2013 Výroba spotu, vytvoření vizuální stylu a výroba internetových stránek 
 srpen 2013
 15. srpen 2013

Představení spotu a stránek na tiskové konfereni
Zahájení promítání spotů v českých kinech 

 září/říjen 2013 Vysílání v českých televizích 

Nutno dodat:

1. Nabídka ceny

           • za výrobu spotu (uvedení samostatné částky za přípravu spotu – scénář a vlastní výrobu)
           • za přípravu základního vizuálního stylu
           • za výrobu internetových stránek
           • je uvedena včetně DPH (dle platné sazby)

2. Ukázky vytvořených děl v minulosti (min. 3), tj. jaké animované spoty, vizuální styl a internetové stránky Vaše organizace v minulosti vytvořila.

3. Obecný návrh řešení celé zakázky z procesního hlediska (tj. harmonogram, uvedení provedení nutných úkonů atd.).

4. Seznam referencí

V rámci řízení lze dodat výše uvedené pro všechny tři výstupy dohromady (jako jednu celou zakázku), nebo si zvolit pouze jeden či dva výstupy (samostatné zakázky, přičemž ostatní výstupy bude realizovat jiná společnost/organizace).

Součástí zaslané nabídky a prezentace může být uvedení možnosti partnerské spolupráce na realizaci celého projektu, tj. nabídka kofinancování/slevy, poskytnutí pomoci při hledání partnerů, kteří by mohli finančně či jinak projekt podpořit.

Vyhodnocení nabídek:

 • nabídky vyhodnotí komise Charity ČR
 • hodnotící kritéria: cena (0–10 bodů), ukázky děl (0–10 bodů) a návrh řešení (0–10 bodů)

Cena za zakázku (tj. všechny tři výstupy dohromady) je max. 550.000 Kč – částka zahrnuje 21 % DPH.

Nabídky a potřebné údaje dodejte v elektronické podobě na adresu jitka.kozubkova@charita.cz do 25. ledna 2013 do 12.00 hodin. Případně zašlete poštou na jméno Jitka Kozubková, Charita Česká republika, Vladislavova 12, Praha 1, 110 00.

S dotazy se můžete obracet na Jitku Kozubkovou, manažerku pro komunikaci oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR, na výše uvedenou emailovou adresu nebo na telefonním čísle 603 511 242.