Pomáháme obětem extrémních mrazů v Mongolsku
15. března 2010 Mongolsko

Pomáháme obětem extrémních mrazů v Mongolsku

Mongolsko je stále sužováno přírodní katastrofou nazývanou dzud, při níž je dobytek – základ živobytí mongolských venkovanů – decimován extrémními mrazy a nedostatkem potravy. Silné mrazy a sněhové srážky působí řadu dalších problémů, které komplikují přísun humanitární pomoci a obnovu živobytí postižených rodin.

Charita ČR pomáhá obětem extrémních mrazůDle odhadu Národní agentury pro řešení mimořádných situací (National Emergency Management Agency – NEMA) dosáhly na konci února ztráty hospodářských zvířat v Mongolsku výše přibližně 2,8 mil. kusů, což představuje 6,36 % z celkového počtu 44 miliónů kusů. Toto číslo bohužel zdaleka není konečné, neboť přístupu k potravě na mnoha místech stále brání silná vrstva sněhu, který zůstane ležet minimálně do konce dubna. Zásoby krmiva jsou přitom téměř vyčerpány. V březnu a dubnu navíc přijdou na svět nová mláďata, což ještě zvyšuje zranitelnost stád.

Charita Česká republika se rozhodla v první fázi uvolnit na poskytnutí okamžité pomoci 50.000 Kč ze svého krizového fondu. Dalších 50.000 Kč poskytla Diecézní charita Litoměřice a 15.450 Kč zatím věnovali soukromí dárci.

Z těchto prostředků Charita ČR v Mongolsku nakoupila 3 000 kg mouky, 600 kg rýže a 120 kg cukru. Zásilka potravin byla 10. března dopravena do okresu Cecerleg v severní provincii Chovsgol, kde byla rozdělena mezi 60 nejpostiženějších rodin, jejichž stáda z větší části nebo úplně pomřela. Každá rodina dostala 50 kg mouky, 10 kg rýže a 2 kg cukru. Tato potravinová dávka pomůže rodinám přežít kritické týdny a měsíce do doby, než jim bude moci být poskytnuta dlouhodobější pomoc zaměřená na obnovu jejich živobytí.

Na nákup potravin pro okres Cecerleg byla vynaložena částka odpovídající 37.000 Kč. Za další finanční prostředky bude nakoupen materiál pro rodiny z vybraných okresů v provinciích Tov nebo Ovorchangai ve středním Mongolsku. Záměrem Charity ČR je směřovat aktuální humanitární pomoc do těch míst, kde plánuje později v průběhu roku 2010 poskytovat další podporu při obnově živobytí nejvíce postižených rodin.

Charita ČR pomáhá obětem extrémních mrazůPřípravy na druhou, pozdější fázi pomoci již byly zahájeny, aby Charita ČR v případě získání potřebných financí byla schopná co nejdříve spustit aktivity směřující k obnově zdrojů obživy vybraných pastevců a jejich rodin. V těchto dnech pracovníci Charity ČR v Mongolsku provádí sběr informací a konzultují se zástupci Národní agentury pro řešení mimořádných situací, partnerskou nevládní organizací specializující se na práci v krizových situacích a odborníky na stepní pastevectví. Smyslem přípravné fáze je pečlivě vybrat lokality pro další fázi pomoci, tak aby se dostala skutečně k těm nejpotřebnějším a aby zvolené lokality odpovídaly finančním a logistickým možnostem Charity ČR. Velmi důležitá je také naplánování optimálního postupu při doplňování stád, při němž je nezbytné zohlednit všechny klimatické, biologické i kulturní faktory.

Děkujeme za dosud poskytnutou podporu!