Rozvojová spolupráce

Cílem rozvojové spolupráce je řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě a udržitelným způsobem. Zaměřujeme se proto především na systémové příčiny rozvojových problémů. Snažíme se také co nejvíc stavět na místním potenciálu, volit řešení s ohledem na místní kontext a zapojovat příjemce pomoci do přípravy i vlastní realizace projektů.

Budování zdrojů obživy

Dostatek příležitostí vydělat si peníze postačující na důstojný život představuje jeden ze základních předpokladů rozvoje společností. V několika zemích proto podporujeme rozvoj zdrojů obživy a toto téma je často přítomno v projektech zaměřených primárně na jinou oblast. V Zambii podporujeme zemědělce zpřístupňováním nových technologií a konceptů hospodaření a rozvíjíme drobné podnikání uprchlíků ze sousedních zemí. Drobné podnikání podporujeme i v Gruzii, kde se snažíme se o diverzifikaci způsobů obživy v odlehlé horské oblasti.

Zdravotní a sociální služby

Přístup obyvatel rozvojových zemí ke kvalitním zdravotním a sociálním službám je omezený, ať již z důvodu chudoby či nedostatku odborníků. V několika zemích proto pracujeme na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní a sociální péče. V Kambodži zlepšujeme kapacitu nemocnic v oblasti péče o matku a dítě. Zaměřujeme se především na systémovou rovinu, což umožňuje dosažení trvalejších pozitivních změn. V Gruzii se dlouhodobě věnujeme rozvoji screeningu onkologických onemocnění, managementu kvality ve zdravotnictví a péči o děti s autismem. V Moldavsku posilujeme systém domácí péče.

Zemědělství a rozvoj venkova

Rozvoj venkova je pro rozvojové země jednou z klíčových oblastí, neboť v jejich ekonomikách hraje většinou stále významnou roli zemědělství a nadto mnohé z nich čelí problému masové migrace do měst. V Gruzii se zaměřujeme na rozvoj horského okresu v Adžárii na západě země, kde podporujeme drobné podnikání. V Zambii pracujeme s drobnými pěstiteli na intenzifikaci jejich produkce, vyvíjíme informační systém pro zemědělce založený na zasílání sms a podporujeme udržitelné využívání zemědělské půdy využitím přístupů agrolesnictví.

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Přírodní zdroje, ze své podstaty omezené, jsou v rozvojových zemích zpravidla ještě hůře dostupné, případně ohrožené vyčerpáním, a to v důsledku neefektivního vládnutí, technologických omezení nebo prosté neinformovanosti. To platí například i pro vodu, kterou v našich podmínkách považujeme za něco zcela běžného. V Mongolsku proto ve spolupráci s místními firmami i státní správou podporujeme recyklaci stavebních hmot a plastů. Stavíme přitom mimo jiné na know-how evropských výzkumných institucí i zkušenostech z komerční sféry.