Streetwork v Ulánbátaru
25. ledna 2010 Mongolsko

Streetwork v Ulánbátaru

Prostřednictvím pomoci obyvatelům sociálně vyloučeného "jurtoviště" umožňuje Charita ČR mongolským sociálním pracovníkům působícím mimo svůj obor získat praktické zkušenosti v terénu.

Streetwork v Ulánbátaru - vzdělávání dětíCharita Česká republika v rámci projektu „Podpora a zavedení studijního programu sociální práce, Ulánbátar, 2006–2010“ podporuje centrum terénní sociální práce v jedné z chudých čtvrtí mongolského hlavního města.

Jednak umožňuje sociálním pracovníkům působícím mimo svůj obor, aby při přímé práci s klienty v terénu získali praktické zkušenosti a dovednosti, a mohli se tak vrátit ke svému původnímu profesnímu zaměření. Jednak přináší potřebné sociální služby rodinám žijícím na okraji Ulánbátaru v jednom z tzv. jurtovišť, které jsou ohroženy mnoha sociálně patologickými jevy.

Jurtoviště v mongolské metropoli obývají z větší části migranti přicházející z venkova. Životní podmínky jsou zde velmi obtížné, problémem je zejména zásobování vodou a hygienický standard obecně. Vzhledem k tomu, že rodinám často schází peníze na registraci změny bydliště, nemají přístup k základním sociálním a zdravotním službám, které jsou poskytovány pouze osobám registrovaným v dané lokalitě. To také znamená, že jejich děti nemohou chodit do školy, což ohrožuje jejich psychosociální vývoj.

Co čeká účastníky projektu?
Na základě předem provedené identifikace potřeb v jednom z těchto jurtovišť vybrala Charita ČR ve spolupráci s místními partnery 15 rodin, jejichž děti předčasně ukončily školní docházku nebo které se starají o mentálně či fyzicky postižené děti.

Sociální pracovníci poté zorganizovali pro 10 dětí, které předčasně opustily školu, neformální vzdělávací program, v jehož rámci bylo každé dítě třikrát týdně dvě hodiny denně připravováno profesionálním učitelem na opětovný nástup do školy. V průběhu letních prázdnin si tak děti zopakovaly matematiku, čtení a základy abecedy. 1. září znovu nastoupily do školy. Jejich školní výsledky budou během školního roku i nadále monitorovány sociálními pracovníky, kteří jim v případě problémů pomohou s přípravou domácích úkolů nebo s doučováním.

Vedle tohoto doučovacího programu nabídli sociální pracovníci pomoc i rodinám s postiženými dětmi. Profesionální učitelka ze školky specializované na práci s dětmi s postižením navštívila 5 rodin a poskytla jim poradenské služby a trénink, v jehož rámci se rodiny seznámily s různými hrami, které podporují optimální mentální rozvoj postiženého dítěte. Tyto tréninky probíhaly třikrát týdně po dobu jednoho měsíce a byly plně přizpůsobeny potřebám, stupni a druhu postižení jednotlivých dětí. Kromě toho byli rodiče proškoleni i v pečovatelské oblasti: dostali informace o správné výživě a krmení, masážích, terapeutických cvičeních a používání invalidního vozíku.

Všechny děti z vybraných rodin mohou navíc chodit do dětské družiny, v jejímž rámci probíhají socializační, rehabilitační a volnočasové aktivity. Děti se společně dívají na filmy a pak si o nich povídají, čtou si knížky, mohou se zapojit do hudební výchovy, sociální pracovníci je berou na vycházky na zajímavá místa ve městě. Rehabilitační aktivity se zaměřují na zvyšování praktických dovedností, které mohou v budoucnu přispět k rozvoji komunity. Děti se seznamují s ručními pracemi – háčkováním a pletením, prací s korálky a plstí.

Některé aktivity zvyšují povědomí rodičů o dopadu různých sociálních jevů na rodinu a výchovu dětí. Byla zorganizována rodičovská podpůrná skupina, která poskytuje poradenství a informace o otázkách registrace, zákonech týkajících se daní a pojištění a o možnostech návratu dětí do systému formálního vzdělávání. V jejím rámci se pro rodiče uskutečnilo několik tréninků zaměřených na rodičovskou péči. Byl uspořádán tematický den „Rodina bez alkoholu“, který upozornil na negativní dopady zneužívání alkoholu rodiči na výchovu a vývoj dítěte.

Vzhledem k příznivému hodnocení dosavadních výsledků bude Charita ČR streetwork v Ulánbátaru podporovat i nadále. V případě zájmu ze strany sociálních pracovníků a klientů dojde v následujícím období k rozšíření charitních aktivit v této oblasti.

Podpora streetworku uvedenou formou odpovídá koncepci obou charitních projektů v Mongolsku, které obsahují složku přímé práce s klienty. Na systémové rovině dochází ke zvyšování kapacity mongolské společnosti řešit sociální problémy, na individuální úrovni se konkrétním jedincům dostává přímé podpory.


Streetwork v Ulánbátaru - vzdělávání dětíStreetwork v Ulánbátaru - vzdělávání dětíStreetwork v Ulánbátaru - vzdělávání dětí