Telefonní infolinka
25. ledna 2010 Mongolsko

Telefonní infolinka

Ocitl/a jste se během pobytu v České republice v situaci, se kterou si nevíte rady? Zkuste se obrátit na informační telefonickou linku Charity ČR pro občany Mongolska. Na podzim 2008 Charita ČR zahájila v Mongolsku projekt „Informační platforma pro oblast zdravotně-sociální“ zaměřený na podporu výměny informací a rozvoj spolupráce mezi nevládními, vládními a vzdělávacími organizacemi působícími v sociální a zdravotní oblasti.

V Ulánbátaru byla také otevřena informační kancelář, kde mohou občané Mongolska, kteří se chystají navštívit Českou republiku, požádat o praktické informace. Mongolové, kteří již na území ČR pobývají, pak mohou využít služeb telefonické informační linky pro občany Mongolska, která byla zřízena ve spolupráci s Diecézní Charitou Litoměřice.

Infolinka je v provozu od února 2009 a slouží k poskytování informací týkajících se pobytu uživatelů linky v České republice, a to z oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotnických služeb, školství a vzdělávání, rodinné problematiky a problematiky sociální. V případě potřeby poskytnou pracovníci infolinky i tlumočení po telefonu. Jejím cílem je mimo jiné předcházení negativním jevům spojeným s pracovní migrací mongolských občanů do České republiky, jako je např. nezákonné obohacování prostředníků, zneužívání azylového systému státu, nelegální zaměstnávání apod.

Poskytované služby nejsou ovšem sociálními službami ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Operátor infolinky neřeší problematickou situaci uživatele a není zodpovědný za to, jakým způsobem bude uživatel dále s informací pracovat a jaké důsledky pro něho z užití informace vyplynou. Uživatelé se zpravidla obracejí na linku jednorázově a významná část telefonických dotazů je řešena odkazem uživatele na konkrétní nevládní organizace pracující s cizinci. Jelikož je tato služba poskytována anonymně, nelze zjistit, zda se uživatelé skutečně na doporučené organizace obrátili.

Informace jsou klientům poskytovány v mongolském jazyce. Na operátory je možné se obrátit telefonicky, prostřednictvím textové zprávy, e-mailu nebo chatu. Charita ČR poskytuje službu bezplatně, uživatel hradí pouze cenu telefonního hovoru dle tarifu svého mobilního operátora. Klíčovou podmínkou řádného a smysluplného poskytnutí služby je správné definování zakázky uživatele, tj. nalezení styčného bodu mezi tím, co uživatel potřebuje, a tím, co služba nabízí, a proto byli operátoři informační linky proškoleni o optimálních pracovních postupech vedoucích k určení potřeby klienta, zjištění požadované informace a jejímu rychlému a srozumitelnému předání. Byla jim rovněž zprostředkována základní orientace v migrační problematice.

Převážná většina dotazů a témat, se kterými se uživatelé na linku obracejí, je relevantní vzhledem k plánovanému obsahu poskytovaných služeb. Dotazy se nejčastěji týkaly pracovněprávních otázek, problémů spojených se ztrátou zaměstnání a hledáním nového místa, programu dobrovolných repatriací či oblasti zdravotního a sociálního pojištění, řešení obtížných životních situací, vyřízení povolení pobytu pro rodinné příslušníky, studia, a finančních služeb v České republice.

Zájem o služby v současné době narůstá. Předpokládáme, že informace o službě se již dostala do obecného povědomí mongolské komunity. Existenci služby také zaregistrovali správci sociálních webů využívaných mongolskou komunitou v České republice, kteří nabídli v obecné rovině možnost spolupracovat při informování mongolské veřejnosti o nabízené službě.

Informace o infolince jsou k dispozici také na letáku v českém a v mongolském jazyce.