Komunitní rozvoj
22. února 2010 Gruzie

Komunitní rozvoj

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti, Gruzie

Záměrem projektu „Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti“ je zvýšení občanské účasti na veřejném životě v rurálním prostředí Gruzie. V širším a dlouhodobém záběru je pak ambicí projektu pozitivní dopad projektových aktivit na růst životní úrovně obyvatel regionu.

Cílovou skupinou realizovaného projektu jsou představitelé vesnických výborů tří převážně gruzínských (Arali, Ude, Vale) a dvou převážně arménských (Tsinubani, Naokhrebi) vesnic a jejich obyvatelé. Vesnické výbory v těchto obcích vznikly v uplynulých dvou letech za podpory Charity Česká republika a Charity Gruzie. Byly aktivní zejména v oblasti identifikace rozvojových potřeb jednotlivých vesnic a zajišťování jejich zásobování pitnou a užitkovou vodou, jež je v tomto regionu značně problematické. V každém výboru působí zhruba desítka nejrespektovanějších a nejaktivnějších obyvatel vesnice.

Projekt v první řádě plánuje aktivní zapojení vesničanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni. Občané budou mít možnost se formou petice či referenda vyjádřit k identifikaci problémů ve své vesnici a návrhů na jejich řešení. Výstupy z referend z jednotlivých vesnic budou zohledněny při tvorbě komunitních plánů.

Vzdělávání představuje klíčový sektor i v oblasti místního rozvoje, v rámci projektu je vyčleněn významný prostor pro školení místních aktivistů i zástupců okresní samosprávy. Pro členy vesnických výborů budou zorganizovány tréninky, jež se budou skládat ze dvou částí: teoretické – na téma strategické plánování, druhá část tréninku – praktická - bude zahrnovat tvorbu dlouhodobých komunitních plánů. Plány by měly být zpracovány na základě konsensu mezi obyvateli příslušné vesnice a zohledňovat potřebnost a přínos pro celou komunitu. Pro konkrétní navržení řešení vybraných problémů dané vesnice bude přizván na konzultaci odborník/specialista na daný problém (např. problematika systému zavlažování, opravy budov, dodávky pitné vody apod.).

Další krok představuje realizaci vybraného komunitního projektu v každé z pěti vesnic; jaký projekt bude vybrán, opět záleží na slovu obyvatel dané vesnice. Implementace komunitních projektů předpokládá finanční spoluúčast místních samospráv daného regionu.

Jako doplňkovou, souběžnou aktivitu pro obyvatele arménských vesnic představuje organizace jazykových kurzů gruzínského jazyka pro dospělé. Jazyková bariéra představuje jednu z překážek rozvoje arménských vesnic v kraji Samtskhe/Javakheti. Kurzy jsou pořádány v arménských vesnicích Tsinubani a Naokhrebi.

V poslední fázi projektu je naplánována evaluace projektu a rovněž vypracování analýzy územně-správní reformy, jíž Gruzie v nedávné době prošla.

Charita ČR realizuje projekt ve spolupráci s Charitou Gruzie a organizací ABCO od ledna 2010 do června 2011. Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraniční práce, z odboru lidských práv a transformační politiky v rámci programu „Transition“.