Vzdělávání sociálních pracovníků
25. ledna 2010 Mongolsko

Vzdělávání sociálních pracovníků

Charita ČR umožnila studentům oboru sociální práce i stávajícím sociálním pracovníkům vyzkoušet si přímou práci s klienty. Ve spolupráci s místními univerzitami a nevládními organizacemi působícími v sociální sféře byl vytvořen systém stáží, který získání praktických zkušeností umožňují.

Kontext reformy sociálního systému v Mongolsku

V roce 1990 došlo v souvislosti s globálními geopolitickými změnami v Mongolsku k hlubokým celospolečenským změnám, které se dotkly široké společenské skupiny a vedly mimo jiné k reformě sociálního systému. Prováděné změny byly orientovány zejména na decentralizaci služeb, reformu sociálních dávek, zavádění místních center poskytujících sociální služby a na rozvoj moderního systému sociální práce. Funkčního sociálního systému chce Mongolsko dosáhnout prostřednictvím dílčích kroků, jako je vývoj metodologie pro sociální práci, vývoj školních osnov a studijního materiálu, zavedení systému akreditace vzdělávání v oblasti sociální práce a budování kapacit na centrální, regionální a místní úrovni. Tyto kroky už byly částečně implementovány, v prosinci 2005 kdy došlo ke schválení zákonů, které jsou z tohoto hlediska klíčové (obecný zákon o sociálním systému, zákon o sociálním zabezpečení pro osoby s postižením a zákon o sociálním zabezpečení pro seniory). Nový zákon vymezuje status a pracovní náplň sociálního pracovníka, a zavedl systém vzdělávání a akreditací prostřednictvím Národní rady pro akreditaci.

I přes množství pozitivních kroků trápí Mongolsko chudoba a spousta sociálních problémů, jmenovitě alkoholismus, domácí násilí a sexuální zneužívání dětí, kriminalita mladistvých, fenomén "dětí ulice", či osamělí senioři. Vzhledem k tradičním celospolečenským postojům se jeví jako velmi problematická a obtížná situace lidí se závažným zdravotním postižením, kterých je v Mongolsku zaregistrováno více než 115 000 osob. V typové struktuře postižení dominují postižení pohybového ústrojí (asi 28 000 osob), duševní poruchy (přibližně 20 900 osob), nevidomí (přibližně 10 000 osob), neslyšící a lidé s vážnými poruchami řeči.

Ze statistik Světové banky vyplývá, že míra chudoby mezi lidmi s postižením je významně vyšší než obecná míra chudoby v celkové populaci (zhruba o 52 %), což zároveň indikuje, že osoby s postižením jsou zároveň jednou z nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin mongolského obyvatelstva. Tato situace je způsobena z velké části nedostatkem kvalifikovaných a motivovaných sociálních pracovníků, odlišným chápáním role sociálního pracovníka a nedostatkem vytvořených pracovních míst pro sociální pracovníky.

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníkůMísto a doba realizace: Ulánbátar, 2006-2009
Cíl projektu: vytvoření standardu sociální péče a jeho teoretické ukotvení ve studijním systému Mongolska, který povede ke zkvalitnění výuky a metodiky vzdělávání, zvýšení odbornosti sociálních pracovníků a k získání praktickým zkušeností

Pozitivní postoj ke klientům je základním krokem ve snaze o změnu přístupu celé společnosti ke zdravotně postiženým lidem a jinak znevýhodněných skupin v Ulánbátaru. Charita ČR se snaží zlepšit situaci a pozici handicapovaných lidí formou „street-worku“, ale také organizováním kampaní a informováním veřejnosti. Projekt počítá s kulturní a sociální odlišností regionu, jak metodika, tak postupy přímé klientské práce budou uzpůsobeny místním zvyklostem a poměrům. CHČR má velké zkušenosti se sociálními projety v kulturně vysoce odlišných regionech a Diecézní charita Litoměřice je zase významným poskytovatelem sociálních služeb v ČR. Zkvalitněním vzdělání a přístupu ke klientovi ze stran sociálních pracovníků, ale projekt se pozitivně odrazí přímo na klientech různých zařízení (státních i nestátních) poskytujících sociální služby a péči. Umožníme věnovat klientům větší pozornost a čas díky odlehčení v pracovní náplni stálých zaměstnanců; kontakt s mladými lidmi, kteří svou práci opravdu chtějí dělat. V roce 2008 byla v rámci tohoto projektu dokončena pracovní verze metodiky sociálních pracovníků a byla zároveň přeložena do mongolštiny. Na zkvalitnění metodiky se za účasti odborných pedagogů a supervizorů ze všech do projektu zapojených univerzit i nadále pracuje.

Podpora studia

Studenty zapojené do našeho programu podporujeme formou stipendií a též zajištěním měsíčních praktických stáží ve vybraných nevládních organizacích. Pro tyto stáže byl ve spolupráci s universitami a NNO´s vytvořen manuál, který obsahuje uvedení do aktivit spojených s terénní praxí studentů, výčet organizací, popis principu terénní praxe, návod na sestavení plánu terénní praxe, a konečně vzorový formulář pro podání závěrečné zprávy. Nejlepší závěrečné práce jsou oceněny veřejnou publikací a zařazením do knihovny našeho vzdělávacího centra. V rámci projektu školíme profesionály z oboru sociální práce, kteří studenty během jejich odborných stáží doprovázejí. Školení jsou zaměřena na přípravu a samotný průběh praktických stáží, odborný doprovod studentů, témata týkající se terénní sociální práce a významu jejího začlenění do univerzitního studijního programu, otázky odborných supervizí a evaluací studentů.

Školení stávajících sociálních pracovníků

V rámci projektu se zaměřujeme též na školení profesionálů z oboru sociální práce, kteří doprovázejí studenty během jejich odborných stáží. Školení jsou zaměřena na přípravu a průběh praktických stáží, odborný doprovod studentů, témata týkající se terénní sociální práce a významu jejího začlenění do univerzitního studijního programu, otázky odborných supervizí a evaluací studentů.

Vzdělávací centrum

V současné době provozujeme pro studenty sociální práce v Ulánbátaru studijní centrum, knihovnu a počítačovou laboratoř. Počet studentů, využívajících služeb centra se díky rozšíření kapacity počítačové laboratoře a počtu svazků odborné literatury z oboru sociální práce zvýšil. Naše středisko je otevřeno nejen studentům, ale i vysokoškolským pedagogům a všem, kteří se o oblast sociální práce zajímají. V prostorách našeho centra probíhají odborná školení pro studenty sociální práce i stávající sociální pracovníky, pořádáme tematické přednášky a konference.

Tento projekt je realizován za podpory Diecézní Charity Litoměřice a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.


Vzdělávání sociálních pracovníkůVzdělávání sociálních pracovníků