Jak Charita Česká republika snižuje svou ekologickou stopu
29. března 2021 Aktuality

Jak Charita Česká republika snižuje svou ekologickou stopu

V Charitě Česká republika často reagujeme na katastrofy způsobené lidskou činností, které postihují komunity v různých částech světa. Zatímco války nebo špatná státní správa patří mezi viditelnější krize, stále častěji se setkáváme s problémy, které souvisí se zhoršeným stavem životního prostředí. Uvědomujeme si, že pokud sami nezměníme způsob, jakým žijeme a pracujeme, bude se tato krize jen prohlubovat. Představujeme proto řadu opatření, pomocí kterých prosazujeme větší environmentální udržitelnost naší práce.

Výzvy, kterým čelíme

Změna klimatu má už nyní významný vliv na náš každodenní život. Z našich zkušeností však dobře víme, že komunity, se kterými pracujeme, jsou zhoršeným stavem životního prostředí zasažené mnohem silněji. Degradace životního prostředí způsobuje řadu klimatických poruch, od sucha přes povodně až po erozi půdy a ty pak mohou mít katastrofální následky na udržení živobytí.

Snaha humanitárních organizací konat dobro může mít rovněž nezamýšlené negativní dopady na místní prostředí. Ať už se jedná o odlesňování způsobené stavbou nouzových přístřeší, znečištění vodních zdrojů v důsledku nevhodného nakládání s odpady nebo celkovou ztrátu biodiverzity. Podobných problémů bude nadále přibývat. Abychom tyto výzvy překonali, musíme jednat okamžitě.  

Jak chráníme životní prostředí

Věříme, že změna musí nejprve přijít od nás samotných. Nedávno jsme například aktualizovali naši směrnici týkající se ochrany životního prostředí. Můžeme tak lépe řešit konkrétní případy související s dopadem naší organizace na životní prostředí.

Současně jsme na našich zahraničních misích zavedli řadu environmentálně udržitelných opatření. Ať už jde o správu kanceláří, zadávání veřejných zakázek či služební cesty. Ze všeho nejvíce se ale zaměříme na to, jakým způsobem připravujeme a uskutečňujeme naše projekty.

Degradace životního prostředí způsobuje řadu klimatických poruch, od sucha přes povodně až po erozi půdy a ty pak mohou mít katastrofální následky na udržení živobytí

Úsilí dárců o udržitelnější pomoc a rozvoj

Naše snahy souvisí také s narůstajícím úsilím mezinárodních dárců o snížení dopadů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na životní prostředí. Tento tlak na větší odpovědnost za životní prostředí je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Což je soubor opatření, která mají za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality v Evropě.

Dárci proto podporují iniciativy, které nabízí například řešení prostřednictvím čisté energie, zakládají si na udržitelnosti při zadávání veřejných zakázek nebo se zasazují o celkové snižování uhlíkové stopy mezinárodních neziskových organizací. Zavedením těchto opatření, která jsou závaznými požadavky dárců, tak uděláme pro životní prostředí ještě mnohem více, jelikož k tomu budeme mít adekvátní prostředky. 

V Charitě Česká republika jsme připraveni podílet se na snaze o zlepšení životního prostředí, a tím i celkového zlepšení života na naší planetě.

 

Autor fotografií: Michal Gálik