Zahájení výuky ve školkách
25. ledna 2010 Mongolsko

Zahájení výuky ve školkách

V provincii Bulgan, situované na severozápad od Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, byla v červnu 2009 zahájena výuka dětí předškolního věku z vybraných pasteveckých komunit, kterým bylo zpřístupněno vzdělání v jejich přirozeném prostředí, formou interaktivního radiovysílání.

Zahájení výuky ve školkách v jurtovištíchV provincii Bulgan, situované na severozápad od Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, byla v červnu zahájena výuka dětí předškolního věku. Dětem z vybraných pasteveckých komunit této provincie bylo zpřístupněno vzdělání v jejich přirozeném prostředí, formou interaktivního radiovysílání. Projekt byl původně zaměřen na vzdělávání dětem ve věku 6–8 let, které začínají povinnou školní docházku, a vzhledem ke svému věku mohou jen stěží bydlet v nevyhovujících internátních zařízeních vzdálených mnoho kilometrů od svých rodin. Po parlamentních volbách, které proběhly v červnu loňského roku, se ovšem na přání mongolského Ministerstva školství radiokomunikačního vyučování využilo pro vzdělávání dětí předškolního věku.

Mongolské Ministerstvo školství projevilo od prvopočátku o interaktivní radiokomunikační vzdělávání velký zájem a maximálně jej podporuje. Přímým partnerem ze strany státní správy je oddělení pro neformální a distanční vzdělávání, s nímž byla konzultována tvorba metodiky tohoto typu vzdělávání, výběr pedagogů a jejich supervize. Počítáme, že na konci roku 2009 dojde k předání vzniklé metodologie a instalovaného technického vybavení do rukou Ministerstva školství. Systém radiokomunikačního vzdělávání tak přejde pod jeho správu a měl by být začleněn do všeobecného vzdělávacího systému; popřípadě rozšířen i do jiných provincií.

Zpřístupnění vzdělávání dětem předškolního věku v odlehlých komunitách pastevců v Bulganu, povede k posílení celkové gramotnosti, zabezpečí kontinuální vývoje dětí a v neposlední řadě přispěje ke snížení rozdílu v připravenosti na školu mezi dětmi z venkova a dětmi z města. Význam vzdělávání dětí předškolního věku vyzdvihuje i nedávná studie mongolského Ministerstva školství o předškolním vzdělávání a dosaženými výsledky žáků odhalila, že děti, které několik let navštěvovaly školku, dosahují lepších výsledků, než děti, které školku nenavštěvovaly nebo ji navštěvovaly kratší dobu. Tento výzkum proběhl u dětí ve čtvrté a osmé třídě a dokázal nejen přímý vliv předškolního vzdělávání na pozdější výsledky ve škole, ale poukázal také na to, že děti, které školku nenavštěvovaly, častěji odpadávají ze studia.

Také nezisková nevládní organizace Save the children zdůrazňuje význam předškolního vzdělávání. Investici do vzdělávání mladé generace v Mongolsku považují za kritickou vzhledem k prokázanému vztahu mezi nedostatečným vzděláním a chudobou. Nedostatečný přístup ke vzdělání způsobuje nejenom zvýšené riziko života v chudobě, ale také jeho přenesení na vlastní děti.

V rámci tohoto projektu pracujeme nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči, příbuznými, ostatními členy komunity a neposledně i s tradičními předáky z venkovských komunit. Z jejich středu byli vybráni a vytrénováni domácí učitelé, kteří děti vyučují. Nedílnou součástí projektu je i vzdělávání lokálních autorit a předáků komunit, kteří mohou významně pomáhat při komunikaci s jednotlivými rodinami a také podporovat členy komunity v udržování tradičních hodnot a způsobu života. Propagace a vyzvednutí tradičních hodnot a způsobu života spolu s informacemi o pozitivních a negativních stránkách života na venkově a ve městech jsou začleněny do osnov vzdělávání.

Jelikož nedostupnost kvalitního vzdělání a sociálních služeb výrazně přispěla ke zvýšení migrace z venkova do velkých měst, můžeme předpokládat, že zlepšení životní situace a zpřístupnění kvalitních základních služeb v odlehlých oblastech by mělo zamezit odchodu mladých lidí do měst. Právě vnitřní migrace je jedním z hlavních faktorů, které se podílejí na zániku tradiční pastevecké kultury coby národní identity. Tato ojedinělá, po staletí formovaná pastevecká kultura se v posledních sedmnácti letech dostala bohužel do přímého ohrožení a svoji jedinečnost postupně ztrácí. Setrvání lidí na venkově by umožnilo udržení tradičního způsobu života, zajistilo předávání tradičních hodnot a tím zamezilo ztrátě specifik, které činí mongolskou kulturu a společnost jedinečnými. Současně by došlo k poklesu dramatického nárůstu nezaměstnanosti ve městech, ke snížení počtu lidí žijících pod hranicí chudoby či dětí ulice a tím i řady doprovodných socio-patologických fenoménů, jako je např. alkoholismus či prostituce.

Výsledky projektu by měli posloužit nejenom jako možný příklad pro řešení vzdělávání nejmenších dětí, ale nastartovat současně i rozvoj jednotlivých správních jednotek v provincii a zlepšit následně socio-ekonomickou situaci na mongolském venkově. Vybudování obousměrného radiového systému umožní trvalejší spojení odlehlých oblastí s městy a vesnicemi na mongolském venkově a může současně posloužit jako emergenční a informační systém.


Zahájení výuky ve školkách v jurtovištíchZahájení výuky ve školkách v jurtovištíchZahájení výuky ve školkách v jurtovištích

Zahájení výuky ve školkách v jurtovištíchZahájení výuky ve školkách v jurtovištíchZahájení výuky ve školkách v jurtovištích