V Gruzii umožnila Charita lepší sociální začlenění lidí s poruchou autistického spektra
29. listopadu 2021 Aktuality

V Gruzii umožnila Charita lepší sociální začlenění lidí s poruchou autistického spektra

Rozpoznání poruchy autistického spektra (ASD) v raném věku a poskytnutí náležité péče je zásadní pro přípravu těchto dětí k nezávislému životu. Charita Česká republika podporuje v Gruzii od roku 2015 poskytování kvalitních a dostupných služeb pro osoby s ASD. Za tu dobu se nám podařilo výrazně zlepšit situaci dětí s autismem i jejich rodinných příslušníků.

Úzká spolupráce s gruzínskými úřady

Děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny čelí v Gruzii různým problémům. Většina z nich spočívá v tom, že se nepodaří poruchu včas identifikovat, potíže představují i nákladné a často lokálně nedostupné terapie. Jednou z největších překážek je nedostatečná způsobilost pracovníků primární zdravotní péče k identifikaci rizika ASD a doporučení potenciálních případů do vhodných center následné péče. Navíc ve většině regionů chybí potřebné nástroje k plné diagnostice poruchy autistického spektra, mnozí rodiče s dětmi proto musí za tímto účelem cestovat do vzdáleného hlavního města Tbilisi. Dalším vážným problémem je celkový nedostatek kvalifikovaných specialistů.

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury uskutečnila Charita Česká republika projekt na rozšíření a zlepšení služeb pro osoby s autismem a pro posílení řad specialistů v tomto oboru. Tato činnost probíhala v úzké spolupráci s Ústavem pro dětský rozvoj při Ilia State University a s Gruzijskou Akademií pro dětská postižení. Při řešení projektu byly zohledněny i priority gruzínské vlády a projekt byl tak vypracován spolu s gruzínským ministerstvem zdravotnictví.

Charita v Gruzii podporuje zlepšení služeb pro osoby s autismem

Lepší kvalita služeb pro osoby s poruchou autistického spektra

Charita započala se zlepšováním podmínek pro děti s poruchou autistického spektra skrze vzdělávací aktivity pro specialisty v oblasti autismu a skrze budování kapacit v primární zdravotní péči. Pomohli jsme vyškolit 658 doktorů z venkovských oblastí v oblasti identifikace rizika autismu u dětí. V letech 2017-2021 začalo pět gruzínských regionů díky naší intervenci využívat metodologii Diagnostika a hodnocení poruch autistického spektra (ADOS2) - zlatý standard pro identifikaci ASD. V těchto regionech jsme zároveň vyškolili specialisty na správné použití uvedené metodologie. Což znamená, že rodiče s dětmi nemusí cestovat do vzdáleného Tbilisi kvůli diagnóze případné poruchy autistického spektra.

V rámci naší pomoci v Gruzii jsme se zaměřili také na poskytování kvalitních terapeutických služeb dětem s autismem. V zemi totiž nebyl dostatek kvalifikovaných specialistů poskytujících v regionech Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). Nedostatečný byl také počet certifikovaných supervisorů, kteří by kontrolovali poskytované ABA terapie. S podporou Charity vyškolili pracovníci Ústavu pro dětský rozvoj při Ilia State University 147 regionálních specialistů, kteří se naučili používat nástroje ABLLS-R a EFL nezbytné k využití ABA terapie. Dalších 15 specialistů prošlo školením, díky kterým se z nich stali supervisoři. Nejenže se tak zvýšil počet kvalifikovaných pracovníků a dostupnost ABA terapie, ale zvýšila se i kvalita kontroly poskytovaných terapeutických služeb. 

Charita v Gruzii podporuje zlepšení služeb pro osoby s autismem

Diverzifikace terapeutických přístupů

Specialisté pracující v terénu, stejně tak jako gruzínské Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňovali, že v některých případech (dle věku nebo speciálních potřeb dítěte) by mohlo být efektivnějším řešením zavedení dalších metodologií alternativních k systému ABA. S ohedem na tato doporučení zavedla Charita Česká republika v Gruzii další dva alternativní přístupy k intervenci autismu - DENVER (Early Start Denver Model) a SCERTS. V roce 2020 tak bylo za pomoci mezinárodních expertů k těmto metodám vyškoleno dohromady 30 specialistů z Tbilisi i regionů.

Inkluzivní vzdělávání v předškolních zařízeních

Další důležitou činností Charity Česká republika v Gruzii je podpora inkluzivního vzdělávání. Za tímto účelem jsme vybrali tři pilotní školky v celé zemi (v Tbilisi, Zugdidi a Telavi) a vytvořili vhodné podmínky podporující inkluzi dětí s ASD v předškolních aktivitách. S finanční podporou ČRA vybavila naše organizace tzv. přechodové skupiny pro terapie dětí s ASD. Dále bylo 192 vychovatelům v gruzínských školkách a 45 specialistům poskytnuto školení v inkluzivním vzdělávání. Výsledkem této činnosti je tak připravený příhodný model inkluzivního vzdělávání, který je možné použít v ostatních obcích v celé zemi.

Charita v Gruzii podporuje zlepšení služeb pro osoby s autismem

Navýšení rozpočtu na regionální programy v oblasti ASD

Dalším velmi komplexním úkolem, kterého se Charita Česká republika zhostila, bylo vytvoření náležitého rozpočtu pro zapojení dětí do komunálních programů pro osoby s ASD. V pravidelných informačních setkáních s místními komunálními zastupiteli se podařilo našim představitelům a odborníkům vysvětlit význam takovýchto programů a seznámit místní komunity s navrženými rozpočtovými modely pro tyto aktivity. Díky tomu začaly obce Rustavi, Ozurgeti a Akhaltsikhe v letech 2020 a 2021 finančně podporovat programy pro osoby s ASD. Stojí za zmínku, že se rovněž podařilo zvýšit počet účastníků těchto programů a v mnoha obcích navýšit časovou dotaci na terapie ASD.

Výsledky dosažené na centrální státní úrovni

Ze všech projektových aktivit, které cílily na zásadní změny v přístupech k ASD na různých úrovních, jsou obzvláště důležité výsledky dosažené na celonárodní úrovni: V roce 2020 schválilo gruzínské Ministerstvo zdravotnictví Národní služební standardy pro autismus vypracované mezioborovou pracovní skupinou vytvořenou v rámci tohoto projektu. Tyto standardy jsou nezbytné k zajištění kvality služeb v této oblasti. Dříve, v roce 2018, schválilo Ministerstvo zdravotnictví Národní protokol - identifikace, diagnostika a management poruch autistického spektra, který je používán jako směrnice pro zdravotníky a specialisty oblasti autismu. Dále byla Asociací behaviorálních analytiků vytvořena a gruzínskému parlamentu předložena legislativní iniciativa, která by měla vést k celostátní regulaci činností behaviorálních analytiků.

Charita v Gruzii podporuje zlepšení služeb pro osoby s autismem

Tamila Barkalaia, náměstkyně gruzínského ministra zdravotnictví, shrnuje přínos České rozvojové agentury a výsledky šestiletého působení Charity Česká republika a zdůrazňuje dlouhodobé výsledky projektu. Podle jejích slov se podařilo nashromáždit potřebné znalosti, vytvořit národní standard pro poskytování služeb dětem s autismem a vyškolit poskytovatele služeb v celé zemi. Dle Barkalaiové umožní tyto výsledky zavést v Gruzii služby pro osoby s autismem a mechanismy pro monitorování kvality ve všech obcích: „Je to důležitá báze, kterou musí země mít, aby mohla poskytnout dětem s ASD kvalitní služby.“

Rusudan Chkhubianishvili, manažerka projektů Charity Česká republika v Gruzii, poznamenává, že tímto projektem poskytla Česká republika Gruzii nedocenitelnou pomoc v rozvoji a zlepšení služeb pro osoby s autismem: „Tato podpora umožnila dětem s autismem a jejich rodinám profitovat z naprosto stejných přístupů, které jsou používány ve vyspělých zemích jako USA, Spojené Království, Česká republika či Polsko. Zvýšením kvalifikace místních specialistů se zásadně zvýšila kvalita služeb pro osoby s ASD a to vede k větší spokojenosti dětí i rodičů s dosaženými výsledky.“