V Mongolsku pomáháme snížit znečištění plasty
6. května 2021 Aktuality

V Mongolsku pomáháme snížit znečištění plasty

Odpadové hospodářství je v Mongolsku stále zásadní výzvou, hlavně kvůli intenzivní urbanizaci, industrializaci a zvyšující se spotřebě obalového materiálu. Přestože více než polovina populace Mongolska žije v hlavním městě Ulánbátaru, ani zde neexistuje uspokojivý systém nakládání s plastovým odpadem, jeho sběrem, separací, transportem a vhodným zpracováním. Právě to se snaží Charita Česká republika společně se svými partnery změnit prostřednictvím programu Evropské unie SWITCH-Asia.

Redukuj, recykluj a použij znovu

V Mongolsku rovněž chybí efektivní systém recyklace. Většina odpadu vyprodukovaného ve městech i ve venkovských oblastech je uložena na skládky, nedostává se mu tedy vhodného zpracování. Přitom až 60 % odpadu z domácností se může recyklovat nebo projít předzpracováním pro recyklaci.

V zemi je ale nedostatek firem zaměřujících se na recyklaci, a téměř žádná ze skládek v Mongolsku nesplňuje požadavky na ochranu životního prostředí stanovené „Zákonem o odpadu“. Vláda na tyto problémy reaguje množstvím iniciativ a kroků na různých úrovních společně s přístupem „3R“ – reduce, recycle, reuse (redukuj, recykluj, použij znovu). Efektivní řešení pro odpadové hospodářství jsou ale pořád otázkou budoucnosti – plasty jsou stále odkládány na skládky nebo páleny a stávají se tak závažným rizikem, protože nejsou rozložitelné v půdě a při spalování vylučují toxiny.

Většina odpadu vyprodukovaného ve městech i na venkově je uložena na skládky

Skládky představují zdravotní riziko

Ve venkovských oblastech je situace ohledně nakládání s odpadem dokonce horší než ve městech. Třídění a recyklace v somonech (oblastech skládajících se z vesnice obklopené stepí, v níž žijí nomádští pastevci) prakticky neexistuje a všechen odpad – od komunálního po nebezpečný, jako jsou barvy, oleje, popel atd. – je zcela nesystematicky odkládán na skládky na okrajích vesnic.

Tyto skládky jsou otevřené a nechráněné, takže je odpad často rozptylován silným větrem během studených mongolských zim a jar. Skládky nejsou opatřeny ploty nebo jiným zabezpečením, skýtají tak mnohá rizika pro zdraví obyvatel a životní prostředí. V okresu Khishig-Undur není žádná služba odpadového hospodářství, lidé jsou tedy zvyklí svůj odpad odkládat na skládku. Tato skládka se však stále rozšiřuje – pokrývá plochu přibližně 100 hektarů. Většina mongolských pastevců si se zodpovědným nakládáním s odpadem rovněž neláme hlavu – prostě jej buď spálí, nebo zanechají ve stepi (data asociace Ecosoum).

Jak reagujeme na situaci recyklace a odpadového hospodářství v Mongolsku

Program Evropské Unie SWITCH-Asia zahájil projekt „Udržitelná Recyklace plastů v Mongolsku“, který cílí na problematiku odpadové politiky v zemi, a v rámci čtyřleté iniciativy pracuje ve třech oblastech na třech administrativních úrovních: v hlavním městě Ulánbátaru, v ajmagu (administrativní oblasti) Bulgan a již zmiňovaném somonu Khishig-Undur.

Charita Česká republika je partnerem projektu, stejně jako Centrum životního prostředí a bezpečnosti Mongolska, Ecosoum, organizace Mongolian Sustainable Development Bridge a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Společně jsme odhodláni zkoumat, zanalyzovat a vyvinout řešení pro problémy v oblasti vodohospodářství, obzvláště v souvislosti s recyklací plastů.

V Ulánbátaru se náš tým bude snažit zajistit dostatek vody pro mikro, malé a střední podniky, které se věnují recyklaci a pro další aktéry v řetězci odpadového hospodářství. Zároveň se zaměříme na zlepšení situace ve sběru plastového odpadu, jeho třídění a systém klasifikace. Díky projektu pomůžeme zvýšit počet zákazníků pro tyto podniky a zajistíme, aby firmy měly přístup k moderním technologiím a vybavení.

Projekt se zaměřuje na problematiku odpadové politiky v zemi

Odpadové hospodářství na míru jednotlivým oblastem

V Mongolských okresech, tedy somonech, uvedeme do provozu systém odpadového hospodářství. Ten bude uzpůsobený potřebám jednotlivých oblastí a také umožní náležité zpracování odpadu. Díky tomu se sníží jeho vliv na životní prostředí.

Zaměříme se také na úklidové práce kolem otevřených skládek. V rámci programu chceme zejména podpořit somon Khishig-Undur v jeho snahách o přijetí zero-waste strategií.

Společně s partnery se věnujeme také osvětě o odpadovém hospodářství u mongolského obyvatelstva. Chceme tím přispět ke změně chování místních ve vztahu k odpadům, a změnit tak jejich návyky spojené s neudržitelnou spotřebou. Skrze nejrůznější programy a aktivity podpoříme jedince, domácnosti, občanské společnosti, malé a střední podniky, veřejnou správu, supermarkety a firmy v přechodu na udržitelnější fungování ve vztahu k životnímu prostředí.

Zaměříme se obzvlášť na děti, studenty a mladou mongolskou veřejnost, aby získali potřebné znalosti a dovednosti a mohli se stát příkladem a iniciátory změny v nakládání s odpady.

„Plasty jsou pro naši ekonomiku důležitým materiálem, ani náš každodenní život by se bez nich neobešel. Zároveň ale mohou způsobit závažné problémy životnímu prostředí i našemu zdraví. Základním principem našich projektů a aktivit je udržitelnost. Evropská Unie vždy podporuje snahy o vytvoření udržitelného zeleného rozvoje v Mongolsku,“ říká velvyslanec EU v Mongolsku, Traian Hristea.

Osvětu zaměříme zejména na mladou mongolskou veřejnost, aby mohla jít příkladem

Naše práce během pandemie covidu-19

V somonu Khisig-Undur jsme zahájili už několik osvětových akci, které vyzývají obyvatele i místní autority, aby se připojili k týmu udržitelného nakládání s plasty SWITCH-Asia. Zorganizovali jsme několik workshopů na školách a na úřadech. Mezi obyvatele jsme rozdali letáky a publikovali jsme videa, které mají za cíl zvýšit povědomí o správném třídění a nakládání s odpadem.

V rámci programu SWITCH-Asia vznikly také studie, na jejichž základě byl prosazen nový „Plán odpadového hospodářství“. Vyrobily se nádoby na ukládání komunálního odpadu, které se již dostaly do zhruba 60 % místních domácností. Podpořili jsme i školy a nemocnice, aby dokázaly stanovit a zavést vlastní programy odpadového hospodářství.

Během letošního léta se postaví zařízení pro nakládání s odpadem, které bude na úrovni somonů pilířem celého projektu. Zařízení vybavíme stroji na lokální recyklaci plastů. Rozvoj spolupráce s městskými průmyslovými podniky zase pomůže zamezit produkci materiálů, které na úrovni somonů nelze recyklovat.

Na existující skládce v somonu začaly úklidové práce, jejichž hlavním cílem je redukovat její velikost pomocí seskupování a skladování široce rozptýleného odpadu na menší území. Jakmile se odpad takto sesbírá, zakryje se tak, aby ho vítr nemohl rozfoukávat do okolní stepi a nedaleké řeky. Tomu mají také dopomoci další zabezpečovací prvky jako náspy a ploty.

Online školení pro cizince

Na celostátní úrovni jsme zorganizovali 3 online školení pod názvem „Waste to Wealth“ jichž se zúčastnili externí řečníci i společnosti. Jedna z přednášek se konala v angličtině, a cílila tak především na cizince žijící v Mongolsku, kteří by se chtěli podílet na zlepšení životního prostředí skrze správné nakládání s odpadem. Díky školení chceme:

  • Prosazovat recyklaci a zvýšit povědomí o problémech spojených s odpady
  • Poskytnout informace o vlivu odpadu na životní prostředí a o nutnosti sběru a recyklace odpadu
  • Představit praktické nástroje a mechanismy pro sběr, třídění a recyklaci odpadů

Na pomoc při vývoji a zavádění budoucích projektů byl také sestaven průzkum „Training and Learning Needs Assessment“.

Aby se podpořila spolupráce mezi jednotlivými účastníky projektu, občanskou společností, nevládními organizacemi (NGOs) a komunitami, tak jsou při dosahování společných cílů a zájmů v úzkém kontaktu. Síť 40 účastníků zahrnuje i místní organizace z odlehlejších částí země, jako jsou například ajmagy Bayan-Ulgii, Uvurkhangai, Uvs, Selenge, Darkhan, Umnugobi a Dundgobi. Takto různorodé složení spolupracovníků zajišťuje, že se vezmou v potaz i názory a hlediska skupin, které obvykle nejsou adekvátně zastoupeny. Sběr dat pro přípravu vhodných schémat sběru plastů právě probíhá, a brzy tak přinese cenné informace k této problematice.

Co je ještě před námi?

Pandemie covidu-19 má bezesporu obrovský vliv na všechny sektory a země na světě. Množství vyprodukovaného plastu se zvyšuje, což znamená, že se zintenzivňuje i tlak na přírodu a životní prostředí. Věříme však, že se rovněž zvyšuje chuť přecházet na zodpovědnější a udržitelnější postupy produkce i konzumace. Budeme pokračovat v našich snahách o čistší a odolnější životní prostředí Mongolska.