4 největší úspěchy Charity v Gruzii za rok 2021
13. ledna 2022 Aktuality

4 největší úspěchy Charity v Gruzii za rok 2021

Rok 2021 byl kvůli pokračující pandemii koronaviru náročný – zatížení zdravotnictví i ekonomiky bylo enormní, prohlubovala se stagnace a rostla inflace. Náš život zároveň negativně ovlivnilo omezení mezilidských kontaktů kvůli protipandemickým nařízením. Potřeba humanitární pomoci a rozvojové spolupráce tak byla větší než kdy jindy. Na to reagovala i Charita Česká republika v Gruzii, kde jsme za minulý rok dokázali poskytnout potřebnou pomoc více lidem než obvykle. Šlo tedy o velmi úspěšný rok, ve kterém jsme se aktivně podíleli na 14 projektech ve čtyřech oblastech - zdravotnictví, sociální služby, rozvoj venkova a ochrana životního prostředí - s celkovým ročním rozpočtem bezmála dva miliony eur. Jaké jsou ty nejvýznamnější úspěchy roku 2021 v Gruzii?

1. Díky moderním IT řešením k lepší primární zdravotní péči

V oblasti systémového zlepšení systému primární zdravotní péče patří Charita Česká republika mezi nejdůležitější partnery gruzínského ministerstva vnitřně vysídlených osob z okupovaných území, zdravotnictví, práce a sociálních věcí (MoILHSA). Díky finanční podpoře České rozvojové agentury jsme přinesli moderní IT řešení, která povedou ke zvýšení kvality primární péče v zemi a umožní rozsáhlý a detailní sběr dat o výskytu chronických onemocnění. Součástí nového systému je i rezervační portál pro očkování proti nemoci covid-19, který využívají všichni, kdo se v Gruzii nechávají očkovat.

Aby dokázaly venkovské ordinace naplno využít nový informační systém, zorganizovali jsme řadu online i offline školení, kde se lékaři a sestry naučili pracovat s novým softwarem a zároveň se seznámili s moderními postupy v léčbě a diagnostice. Nové závazné klinické postupy vznikly také jako součást projektů podpory rozvoje primární péče v Gruzii. Charita zároveň poskytla venkovským ambulancím v západní Gruzii, včetně regionu Gali, IT vybavení, osobní ochranné pomůcky a drobné zdravotnické vybavení.

V Gruzii zavádíme inovace ve zdravotnictví

V západní Gruzii jsme také aktivně podpořili bezplatný přístup k onkologickým screeningovým programům a vyšetření k včasnému záchytu rakoviny. Jednak díky zajištění kvality a dohledu nad screeningovým centrem v Zugdidi, jednak díky rozsáhlé osvětové kampani. Projekt, který měl za cíl zřízení screeningového centra v Zugdidi, sice skončil v prosinci 2021, Charita ale bude pokračovat v podpoře přístupu k onkologickým screeningovým programům pokračovat i v průběhu roku 2022, a to prostřednictvím českého programu MEDEVAC.

2. Lepší služby pro osoby se zdravotním postižením

Již řadu let usilujeme o zlepšení kvality života osob s mentálním i tělesným postižením. Charita Česká republika pracuje spolu s gruzínským ministerstvem na národní strategii deinstitucionalizace a akčním plánu, jak jí dosáhnout. Ten povede k uzavření dvou velkých ústavů pro osoby s postižením a k vytvoření služeb založených na individuálních potřebách každého jednotlivého klienta. V souladu s tímto principem buduje tým Charity Česká republika pro osoby s postižením komunitní bydlení rodinného typu v Dušeti.

V prosinci 2021 došlo také k završení dlouhodobých aktivit zaměřených na zkvalitnění služeb pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Tento projekt odstartoval již v roce 2015 a za dobu svého trvání přinesl schválení národních standardů služeb pro děti s poruchou autistického spektra, i proškolení stovek venkovských lékařů byly v rozpoznávání rizika poruchy autistického spektra u dětí. Desítky regionálních terapeutů zároveň prošly školením v moderních terapeutických přístupech k ASD. Díky těmto aktivitám se podmínky pro děti s poruchami autistického spektra a jejich rodiny v Gruzii výrazně zlepšily.

Deinstitucionalizace v Gruzii

V roce 2021 jsme se zaměřili také na jednu z nejzranitelnějších skupin společnosti - děti s těžkým zdravotním postižením. Pro zlepšení kvality jejich života a ulehčení jejich situace Charita Česká republika částečně vybavila nové oddělení dlouhodobé péče v dětské nemocnici Zhvania v Tbilisi a proškolila jeho nový personál v poskytování dlouhodobé a paliativní péče.

3. Nové příležitosti pro lidi ve venkovských oblastech

V rámci svých aktivit v oblasti rozvoje venkova se Charita zaměřuje na zlepšování socioekonomických podmínek lidí žijících v chudých horských oblastech Gruzie. Díky financování z programu Evropské unie ENPARD jsme v uplynulých čtyřech letech podpořili socioekonomický rozvoj v obci Khulo. Po založení a posílení místní akční skupiny, aktivizaci místní mládeže a poskytnutí 63 grantů a školení místním malým a středním podnikům tento projekt v únoru 2021 úspěšně skončil.

V obcích Rača, Oni a Ambrolauri jsme podpořili 25 malých a středních podniků a individuálních podnikatelů granty a budováním kapacit, abychom jim pomohli zmírnit negativní dopady pandemie covidu-19. Své úspěchy v projektu jsme měli příležitost představit i delegaci slovenského ministerstva zahraničních věcí, které tyto aktivity financovalo.

Pomoc v chudých horských regionech

4. Efektivní nakládání s odpady - klíčová součást ochrany životního prostředí

V průběhu loňského roku Charita Česká republika posílila své již tak rozsáhlé aktivity v oblasti odpadového hospodářství a položila základy pro významné zlepšení odpadového hospodářství v regionech Racha-Leckhumi a Dolní Svanetie. Připravili jsme obecní rámcové dokumenty pro všechny čtyři obce, uspořádali školení zaměřená na budování kapacit a pomohli rozjet spolupráci v oblasti odpadového hospodářství mezi jednotlivými obcemi. Díky osvětovým akcím se podařilo začít měnit návyky místních obyvatel, co se týče produkce a likvidací odpadu. Konkrétně jsme podpořili opětovné využívání biologicky rozložitelného odpadu ve formě kompostu.

Odborné znalosti Charity Česká republika v oblasti nakládání s odpady byly oceněny i na národní úrovni, neboť odborníci organizace byli pozváni na slyšení Výboru pro životní prostředí gruzínského parlamentu a poskytli své podklady pro budoucí strategii země v oblasti recyklace inertního odpadu.

Naše práce by se neobešla bez našich dárců a partnerů

Všechny výše uvedené aktivity by nebyly možné bez soustavné podpory dárcovských organizací. V průběhu roku 2021 spolupracovala Charita Česká republika se sedmi institucionálními dárci, a to s Českou rozvojovou agenturou, SlovakAid, Delegací Evropské unie, Litevskou rozvojovou agenturou, UNICEF, Mezinárodním visegrádským fondem a Partnerstvím ČR a UNDP pro SDGs. Všem upřímně děkujeme za důvěru a spolupráci.

Vše výše uvedené by navíc nebylo možné bez obětavých partnerských organizací - mezi ně patří MoILHSA, Státní agentura pro péči, ESCUAC, Gruzínský zdravotnický holding, ILIAUNI, obce Oni a Ambrolauri a Ministerstvo zemědělství Adžarské autonomní republiky. I jim děkujeme.