Gruzie zůstane navždy v mém srdci, říká Jan Blinka při loučení s gruzínskou misí Charity ČR
26. července 2022 Aktuality

Gruzie zůstane navždy v mém srdci, říká Jan Blinka při loučení s gruzínskou misí Charity ČR

Jan Blinka vedl gruzínskou misi Charity Česká republika od roku 2019. Za tu dobu se věnoval celé řadě významných aktivit, od podpory posílení primární zdravotní péče v Gruzii a ochrany práv osob se zdravotním postižením přes vybudování screeningového centra v Zugdidi až po rozvoj horských venkovských oblastí. Jan Blinka v rozhovoru přibližuje, jak se mu v Gruzii pracovalo a co mu bude po odjezdu ze země nejvíce chybět.

Gruzínskou misi Charity Česká republika jste vedl téměř tři roky. Co pro vás práce v Gruzii znamenala a s jakými pocity zemi opouštíte?

Z Gruzie odcházím s vděčností za všechny krásné vzpomínky, profesní i osobní rozvoj a radost a uspokojení, které mi tyto tři roky daly. Velmi si vážím toho, že mě Gruzie a její obyvatelé tak velkoryse přijali, takže jsem zde našel svůj druhý domov. Gruzie navždy zůstane v mém srdci.

A totéž mohu říci o svých spolupracovnících a celém týmu Charity - bez mých kolegů, bez jejich profesionality, přátelství a otevřeného přístupu by můj osobní ani profesní život v Gruzii nebyl zdaleka tak úspěšný a příjemný. Proto bych chtěl každému kolegovi poděkovat za to, že je součástí tohoto týmu.

Ještě se vrátíme k prvním dnům, kdy jste do Gruzie přijel. Jaký byl váš první dojem a jak život v Gruzii naplnil vaše původní očekávání?

Do Gruzie jezdím už od roku 2010, nebyl jsem proto zdaleka úplný nováček, když jsem v září roku 2019 přebíral funkci vedoucího mise. Naopak, rozhodl jsem se vést misi Charity v Gruzii zejména proto, že jsem tuto zemi už dobře znal, měl jsem ji rád a měl jsem zde mnoho přátel. Přesto pro mě práce pro Charitu představovala novou výzvu, protože jsem se musel osvědčit jako schopný manažer, fundraiser a lídr zdatný v organizaci i navazování nových kontaktů - to vše je totiž součástí práce každého vedoucího mise.

Jan Blinka se loučí s Gruzií

Je na ostatních, aby zhodnotili, jak úspěšně jsem se všech těchto rolí zhostil, ale osobně z této pozice odcházím s pocity naplnění a uspokojení, protože vidím mnoho úspěchů a výsledků, kterých se za dobu mého vedení podařilo dosáhnout. Jistě, žádného z nich bychom nedosáhli, kdyby náš tým nepracoval tak usilovně a kdyby každý z kolegů nepřispíval velkou měrou ke společným úspěchům.

ed příchodem do Gruzie jste řadu let pracoval v oblasti rozvojové spolupráce a v Tbilisi jste měl možnost vést tým odborníků, s nimiž jste pracoval na posílení primární zdravotní péče, zasazoval se o práva osob se zdravotním postižením, podporoval rozvoj venkova v zemi a pracoval na ochraně životního prostředí. Co považujete za nejvýznamnější výsledky práce vašeho týmu v Gruzii?

V každém z těchto odvětví dosáhla Charita viditelných a pozoruhodných výsledků, které nepochybně zlepšují život lidí žijících v Gruzii. V oblasti primární zdravotní péče jsme významně přispěli k řešení pandemie covidu-19 v Gruzii. Náš IT tým totiž stojí za vývojem portálu pro rezervaci očkování covidu-19, který využil každý člověk, který se v Gruzii nechává očkovat. V oblasti sociální ochrany jsme významně zlepšili život osob s poruchou autistického spektra, dětí s těžkým zdravotním postižením, které potřebují dlouhodobou a paliativní péči, a osob se zdravotním postižením žijících v péči státu. V oblasti rozvoje venkova naše projekty urychlily rozvoj malých podniků ve venkovských horských oblastech Gruzie. A konečně v oblasti ochrany životního prostředí jsme podporovali několik obcí při zlepšování postupů v nakládání s odpady.

Nic z toho bychom nemohli dělat bez trvalé finanční podpory a důvěry našich dárců - z nichž nejzásadnější jsou Česká rozvojová agentura, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid), UNICEF, Populační fond OSN (UNFPA) a Evropská unie - a jsem velmi rád, že často výslovně oceňují vysokou kvalitu naší práce. Získávání finančních prostředků od nich nám umožňuje pokračovat v pomoci potřebným, ať už jde o osoby se zdravotním postižením, izolované venkovské komunity, osoby ohrožené rakovinou, nebo jiné zranitelné skupiny společnosti.

Podpora gruzínské zdravotní péče je jednou z vlajkových lodí práce naší organizace. Jak hodnotíte gruzínský systém zdravotní péče a roli Charity Česká republika v jeho rozvoji?

Přístup ke kvalitní zdravotní péči bohužel není v Gruzii rovnoměrně rozložen v celé společnosti - zatímco bohatí a obyvatelé velkých měst mají ke kvalitní zdravotní péči poměrně snadný přístup, pro početnou část společnosti nebo obyvatele venkova, kteří jsou limitováni finančními náklady na péči a/nebo fyzickou vzdáleností, to možné není. V rámci našich projektů se zaměřujeme zejména na druhý problém, kterým je nízká kvalita zdravotní péče ve venkovských oblastech, a který se už několik let snažíme řešit budováním kapacit, online i osobními školeními a supervizemi a vývojem a zaváděním různých IT řešení pro efektivní řízení ambulancí a sdílení dat.

Díky profesionální práci a viditelným výsledkům v tomto ohledu se naše organizace stala přední nevládní organizací působící v oblasti zlepšování zdravotní péče v Gruzii a důvěryhodným partnerem Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí i dárcovských organizací, jako jsou Česká rozvojová agentura a UNICEF.

Gruzie aktivně pracuje na zajištění práv a služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jak během vašeho působení v Gruzii přispěla Charita ke zlepšení života osob se zdravotním postižením?

Za dobu mého působení jsme vypracovali řadu strategických dokumentů pro zlepšení života osob s postižením, které následně schválilo gruzínské Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí a které stanovují standardy, jimiž se mají řídit všechny ostatní organizace. Konkrétně byly díky práci Charity schváleny a zavedeny minimální standardy služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a standardy poskytování dlouhodobé paliativní péče dětem s těžkým zdravotním postižením.

Jsem rád, že k tomuto tématu přistupujeme ze systémového hlediska, neboť máme v úmyslu zlepšit gruzínský systém sociální ochrany a umožnit místním organizacím pracovat efektivněji a poskytovat kvalitnější služby konečným příjemcům. Mám radost, že díky naší práci jsme zásadně zlepšili životy těch nejzranitelnějších členů společnosti.

Charita se v Gruzii dlouhodobě věnuje také rozvoji venkova a ochraně životního prostředí. Co považujete za největší úspěch v této oblasti?

Na rozvoji venkova pracuje v Gruzii celá řada organizací, rozhodli jsme se proto zúžit naše působení na horské oblasti, které stále patří mezi nejméně rozvinuté části Gruzie. Jsem rád, že díky našim projektům vzniká v oblastech Tušetie, Rača a v obci Khulo mnoho úspěšných podniků, které místním přinášejí zisk, a tím i lepší kvalitu života. Pomohli jsme rozjet například čistírnu koberců, šicí dílnu, malé vinařství, jezdecký podnik anebo dílnu na výrobu vlny.

na gruzínském venkově podporujeme malé podnikatele

Když jste nastoupil jako vedoucí mise Charity v Gruzii, brzy začala pandemie covidu-19. Vy jste rychle přizpůsobil aktivity organizace tak, abyste různými projekty podpořil gruzínskou vládu při zvládání pandemie. Co nejcennějšího jste si z tohoto období odnesl?

Odnesl jsem si to, že jsme flexibilní a profesionální organizace, která se dokáže rychle přizpůsobit nové situaci a efektivně pracovat i ve velmi náročném prostředí a pohotově reagovat na nově vzniklé potřeby. A ještě jednou zopakuji, že by to nešlo bez profesionality a obětavosti mých kolegů, otevřené komunikace s našimi partnery a důvěry našich dárců.

Co na vás v Gruzii udělalo největší dojem?

Spousta věcí! Ale především lidé a rozmanitost různých etnických, náboženských, národnostních a sociálních skupin žijících na území Gruzie. Během své práce, cest i volného času jsem se setkal s mnoha lidmi různého původu, pro které byla Gruzie dočasným nebo trvalým domovem, a i když jsem možná ne vždy souhlasil se všemi jejich názory a hodnotami, každé takové setkání mě nesmírně obohatilo. Ke každému člověku jsem se snažil přistupovat s otevřeným srdcem a myslí, abych se inspiroval, poučil a projevil mu úctu. Taková rozmanitost je jedinečná a Gruzie a její společnost by si jí měly vážit a pečovat o ni, a ne se obracet k uniformitě, standardizaci jednoho uznávaného hlavního proudu a k nenávisti vůči těm, kteří do tohoto hlavního proudu nezapadají.

Co vám bude z Gruzie nejvíce chybět?

Bude to opět mnoho věcí - lidé, mí kolegové a přátelé, nesmírně chutná kuchyně, krásná a nedotčená příroda a také uspokojující práce, která - jak vidím na vlastní oči - má velký pozitivní dopad na mnoho oblastí gruzínské společnosti. Jak jsem již řekl, Gruzie zůstane navždy v mém srdci a část mého srdce zůstane navždy v Gruzii.

Zaujal vás rozhovor s Janem? Přečtěte si více: